Drukuj

Czy wykonywanie usług w zakresie 5-letnich pomiarów elektrycznych zgodnie z prawem budowlanym objęte jest stawką VAT 7% czy 22%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 04.03.2010 r. (data wpływu 11.03.2010 r.) uzupełniony pismem z dnia 01.04.2010 r. (data wpływu 06.04.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług pomiarów elektrycznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.03.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług pomiarów elektrycznych

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 01.04.2010 r. (data wpływu 06.04.2010 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP3/443-242/10-2/LK z dnia 24.03.2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność usługową w zakresie wykonywania czynności na zlecenia wspólnot mieszkaniowych w zakresie;

  • pomiarów 5-cio letnich instalacji elektrycznych,
  • rocznych pomiarów szczelności,
  • rocznych przeglądów kominowych,

Wnioskodawca powyższe usługi świadczy stosownie i z uwzględnieniem prawa budowlanego:

Zgodnie z art. 62 obiekty budowlane, powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

  1. okresowej, co najmniej raz w roku polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, i wentylacyjnych);
  2. okresowej co najmniej raz na 5 lat polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrola tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Wnioskodawca wnosi o określenie wysokości stawki VAT jaką należy naliczyć dla wyżej wymienionych usług.

W uzupełnieniu do przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż odprowadza 22% podatek VAT od wykonywanych usług pomiarów elektrycznych. Usługi, jakie Wnioskodawca świadczy opisane są symbolem w PKWiU 74.30-13-00.00 – „Usługi w zakresie testowania i analiz właściwości zintegrowanych systemów mechanicznych i elektrycznych”. Budynki, w których wykonywane są pomiary; opisane zostały w PKOB symbolem 1122.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku:

Czy wykonywanie usług w zakresie 5-letnich pomiarów elektrycznych zgodnie z prawem budowlanym objęte jest stawką VAT 7% czy 22%...

Zdaniem Wnioskodawcy w wykonywane usługi objęte są 22% stawką VAT. Jednocześnie Wnioskodawca uważa, iż 7% stawkę VAT można zastosować w przypadku robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych zawiązanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastruktura towarzyszącą, (czyli montaż lub naprawa instalacji wraz z pomiarami odbiorczymi).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z przepisu art. 8 ust. 3 ustawy wynika, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na mocy art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Ponadto, mocą § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1799), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

  1. robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
  2. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca dokonuje pomiarów 5-cio letnich instalacji elektrycznych. Usługi, jakie Wnioskodawca świadczy zakwalifikowane są w PKWiU 74.30-13-00.00 – „Usługi w zakresie testowania i analiz właściwości zintegrowanych systemów mechanicznych i elektrycznych”. Budynki, w których wykonywane są pomiary; opisane zostały w PKOB symbolem 1122. Należy jednak przede wszystkim wziąć pod uwagę, iż czynności wykonywane przez podatnika nie należą do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu. Jak wynika, bowiem z załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z 1999 r. Nr 92 poz. 1045, z 2001 r. Nr 12, poz. 94 oraz z 2003 r. Nr 28, poz. 239 i Nr 173, poz. 1682) obowiązującego do celów podatku od towarów i usług na mocy § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 ze zm.) roboty budowlane obejmują prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych. Dział 45 PKWiU dotyczący robót budowlanych obejmuje też prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, odbudową i remontem już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią, lądową i wodną, a także instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie konstrukcji stalowych.

Z powyższego wynika, iż czynności dokonywanych przez Podatnika w zakresie badania instalacji elektrycznej nie można zaliczyć do robót budowlano-montażowych, remontów ani robót konserwacyjnych, zatem podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Z uwagi na fakt, iż wykonywane usługi pomiarów elektrycznych jak wskazał Wnioskodawca zostały sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 74.30.13 – „Usługi w zakresie testowania i analiz właściwości zintegrowanych systemów mechanicznych i elektrycznych” nie zostały wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT oraz w przepisach wykonawczych jako zwolnione bądź korzystające z preferencyjnej stawki VAT, podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej 22% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto, preferencyjną stawkę 7% stosujemy do usług budowlano-montażowych świadczonych w budynkach sklasyfikowanych w PKOB 11. Jednak w przedmiotowej sprawie nie ma to znaczenia, ponieważ istotne jest, iż usługi wykonywane przez podatnika nie są usługami tego rodzaju. Tym samym pomiary elektryczne wykonywane przez Wnioskodawcę są opodatkowane stawką 22% zgodnie z zasadą zawartą w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług niezależnie od tego, w jakich obiektach są wykonywane.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: