Drukuj

- w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług w zakresie budownictwa specjalistycznego w obiektach użytkowanych.

Odpowiadając na pismo z dnia 22.01.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług w zakresie budownictwa specjalistycznego w obiektach użytkowanych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z póż. zm. ) wyjaśnia, co następuje.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi w zakresie:

  • konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego,
  • zabezpieczenia antykorozyjnego latarń oświetlenia ulicznego,
  • wymiany i naprawy szaf sterowniczych oświetlenia ulicznego
    zaklasyfikowane do grupowania 34 wg obowiązującej do 31 marca 1995r. Klasyfikacji Usług jako usługi w zakresie budownictwa specjalistycznego w obiektach użytkowanych.

W § 66 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 27, poz. 268 z póź. zm. ) stawkę podatku wymienioną w art. 18 ust. 1 ustawy o VAT obniżono do wysokości 7% dla materiałów i usług ( robót ) budowlanych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Wymienione w pozycji 85 tego załącznika usługi w zakresie budownictwa specjalistycznego w obiektach użytkowanych zaliczane wg Klasyfikacji Usług do grupowania 34 na podstawie w/w przepisu podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w piśmie oraz stan prawny obowiązujący w dniu wydania interpretacji.

Podobne interpretacje: