Drukuj

Opodatkowanie dzierżawy gruntu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miasta i Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2010 r. (data wpływu 15 kwietnia 2010 r.), uzupełnionym pismami z dnia: 13 kwietnia 2010 r. (data wpływu 19 kwietnia 2010 r.), 22 kwietnia 2010 r. (data wpływu 26 kwietnia 2010 r.) oraz 6 lipca 2010 r. (data wpływu 9 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynszu z tytułu dzierżawy gruntu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynszu z tytułu dzierżawy gruntu. Powyższy wniosek uzupełniono pismami z dnia: 13 kwietnia 2010 r., 22 kwietnia 2010 r. oraz 6 lipca 2010 r. o dowód uiszczenia opłaty oraz doprecyzowanie zaistniałego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Miasto i Gmina (dalej: Wnioskodawca) jest właścicielem działki ewidencyjnej nr 613/6. Obecnie Zainteresowany wydzierżawia Panu grunt rolny o powierzchni 3.0000 ha z przeznaczeniem pod staw rybny. Dzierżawca jest rolnikiem i prowadzi własne gospodarstwo rolne, natomiast na ww. teren pobiera dopłaty obszarowe, zgodnie z umową dzierżawy nr … trwającą do dnia x 2009 r. Wnioskodawca wskazuje, iż nie był naliczany podatek VAT. Na skutek przeprowadzonej kontroli wewnętrznej Zainteresowany zaczął naliczać 22% podatek VAT do stawki i czynszu dzierżawnego i nie jest pewien czy słusznie nalicza 22% podatek VAT z tytułu ww. czynności.

W uzupełnieniu z dnia x 2010 r. Zainteresowany wskazał, iż grunt został wydzierżawiony Panu z przeznaczeniem pod staw rybny. Pan nie prowadzi działalności w zakresie chowu i hodowli ryb lub innych organizmów żyjących w wodzie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przedstawionym stanem Zainteresowany słusznie nalicza 22% podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, należy naliczyć 22% podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do ustawy, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, tj. 7%, 3% i 0% oraz zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić inne niż określone w art. 43-81 zwolnienia od podatku, a także określić szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień, uwzględniając:

  1. specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami;
  2. przebieg realizacji budżetu państwa;
  3. potrzebę uzyskania dostatecznej informacji o towarach będących przedmiotem zwolnienia;
  4. przepisy Wspólnoty Europejskiej.


Na podstawie powyższej delegacji ustawowej, wydane zostało, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2010 r., rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem. Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, a także zbycie prawa użytkowania wieczystego tych gruntów.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż dzierżawa gruntów stanowi świadczenie usług i czynność ta, co do zasady, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy. Wyjątek stanowi dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, która korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Przepisy ustawy nie definiują pojęcia „cele rolnicze”. W art. 2 pkt 15 ustawy, zdefiniowana została wyłącznie działalność rolnicza, przez którą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcje warzywną, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13) oraz bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11), a także świadczenie usług rolniczych.

Posiłkując się zapisem powyższej definicji uznać należy, że gruntem przeznaczonym na cele rolnicze jest grunt, który może być wykorzystany do ww. działalności rolniczej.

Zatem dzierżawa gruntu, który zgodnie z umową wykorzystywany będzie na cele rolnicze, może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest właścicielem gruntu rolnego, który wydzierżawia Panu z przeznaczeniem pod staw rybny. Dzierżawca jest rolnikiem i prowadzi własne gospodarstwo rolne, natomiast na ww. nieruchomość pobiera dopłaty obszarowe, zgodnie z umową dzierżawy nr … trwającą do dnia x 2009 r. Zainteresowany wskazał, iż Pan nie prowadzi działalności w zakresie chowu i hodowli ryb lub innych organizmów żyjących w wodzie.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa podatkowego w kontekście przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, iż nic nie wskazuje, aby dzierżawa Panu ww. nieruchomości, na której znajduje się staw rybny, dokonana była na cele rolnicze. Dzierżawca nie prowadzi bowiem działalności w zakresie chowu i hodowli ryb lub innych organizmów żyjących w wodzie, z wniosku nie wynika również aby nieruchomość wydzierżawiana była na inne cele wskazane w art. 2 pkt 15 ustawy. Zatem jej dzierżawa nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

Reasumując, czynsz z tytułu dzierżawy gruntu jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług, według stawki 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynszu z tytułu dzierżawy gruntu. Natomiast, kwestia dotycząca stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynszu z tytułu dzierżawy gruntu została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji z dnia 12 lipca 2010 r. nr ILPP1/443-431/10-6/AW.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: