Drukuj

Czy sprzedając zrębki opałowe, drewno opałowe oraz drewno kominkowe, których surowiec zakupiony został ze stawką 22%, prawidłowym będzie zastosowanie 7% stawki podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2010 r. (data wpływu 16 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży zrębków opałowych, drewna opałowego oraz drewna kominkowego – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 16 sierpnia 2010 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży zrębków opałowych, drewna opałowego oraz drewna kominkowego.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca zajmuje się handlem produktami z dziedziny rolnej, budowlanej, motoryzacyjnej, chemicznej, jak również przerobem drewna tartacznego (wielowymiarowe W, średniowymiarowe S), zakupionego od dostawców (Nadleśnictwa) wg stawki podatku 22%.

Produkty i zrębki powstałe w procesie przerobu (zrębki iglaste i liściaste w postaci polan, okrąglaków, gałęzi) Wnioskodawca sprzedaje jako drewno opałowe lub kominkowe, stosując również stawkę 22%.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy sprzedając zrębki opałowe, drewno opałowe oraz drewno kominkowe, których surowiec zakupiony został ze stawką 22%, prawidłowym będzie zastosowanie 7% stawki podatku...


Zdaniem Wnioskodawcy, towary identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej, o czym stanowi art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy o VAT. Zasadą jest, jak wskazuje, że to zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach. Ustawa o VAT, w dużej mierze, stawkę preferencyjną uzależnia od symbolu PKWiU, przewidzianego dla danego towaru czy usługi. W myśl powyższego, wg Wnioskodawcy, produkowane przez niego wyroby opodatkowane są 7% podatkiem VAT, gdyż wymienione są w zał. nr 3 w poz. 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) pod symbolem PKWiU 02.01.14 jako drewno opałowe. Wnioskodawca uważa, że zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, sprzedaż drewna opałowego i kominkowego, które mieści się w wyżej wymieniowym grupowaniu PKWiU 02.01.14, opodatkowana jest obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 7%.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Należy wskazać, iż w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207 poz. 1293 ze zm.) – dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42 poz. 264 ze zm.).

Co do zasady stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 wskazanej ustawy – wynosi 22%. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, w pozycji 10 wymienione zostało – sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 02.01.14 – drewno opałowe.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca kupuje drewno tartaczne od dostawców wg stawki 22%. Swoje produkty i zrębki, powstałe w wyniku jego przerobu, sprzedaje następnie jako drewno opałowe lub kominkowe również ze stawką 22%. Klasyfikując ww. wyrób do grupowania PKWiU 02.01.14, powziął wątpliwości, co do prawidłowości zastosowania w stosunku do ich sprzedaży stawki 7%.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż sprzedaż drewna opałowego, sklasyfikowanego w PKWiU w grupowaniu 02.01.14, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 7% zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy (przy założeniu, że podana klasyfikacja jest prawidłowa).

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane w złożonym wniosku.

Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: