Drukuj

Dotyczy stawki opodatkowania importu usług transportowych

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 11 grudnia 2003r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz.. 926 z późn. zm. ) uprzejmie informuję.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego sprawy przedstawionego we wniosku,"..." dokonuje zakupów kartonu od dostawcy zagranicznego. Na fakturach wystawionych przez dostawcę widnieje informacja o kosztach transportu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i oddzielnie poza granicą Polski. Koszt transportu na odcinku krajowym nie zwiększa wartości importowanego towaru. Koszt transportu na odcinku krajowym zwiększa podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 4 c ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 08.01.1993r. Zdaniem Spółki zgodnie z § 60 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ma ona obowiązek opodatkować import usług transportowych stawką 0 %.

  1. Zgodnie z art. 15 ust. 4 c ustawy z dnia 01.08.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11, poz . 50 ze zm. ) do podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 4,4a i 4b, obejmuje, o ile elementy te nie zostały do niej włączone: prowizje, opakowania, transport koszty ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia w kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie, na podstawie którego towary są importowane. Natomiast w myśl § 60 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 22 marca 2002r.(Dz. U. Nr 27, poz . 268 ze zm.) opodatkowaniu obniżoną do wysokości 0% stawką podatku podlegają usługi dotyczące importu towarów w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 15 ust. 4 c ustawy, z wyjątkiem usług:
  2. w zakresie ubezpieczenia towarów
  3. dotyczących importu towarów zwolnionych od podatku.

Zatem Spółka ma obowiązek opodatkować import usługi transportowej stawką 0%.

Niniejsza odpowiedź przedstawia stan prawny aktualny na dzień jej udzielenia.

Podobne interpretacje: