Drukuj

1. Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana sprzedaż drewna opałowego? 2. Czy ma znaczenie fakt, w jakiej postaci drewno opałowe jest sprzedawane, tj. czy w grę mogą wchodzić różne stawki podatku VAT w zależności od tego pod jaką postacią jest sprzedawane (luzem, na paletach, w workach itp.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2010 r. (data wpływu 1 października 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 grudnia 2010 r. (data wpływu 14 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży drewna opałowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży drewna opałowego. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 grudnia 2010 r. (data wpływu 14 grudnia 2010 r.) o doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Przedmiotem działalności firmy Wnioskodawcy jest kupno surowca z drewna, produkcja wyrobów z drewna i sprzedaż drewna opałowego. Wątpliwość Zainteresowanego budzi okoliczność jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest sprzedaż drewna opałowego. Przy czym Wnioskodawca podkreśla, iż sprzedaż tegoż drewna odbywałaby się luzem, na paletach bądź w workach. Zgodnie z klasyfikacjami wydanymi na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a więc zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług drewno opałowe jako produkt jest sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 02.01.14. W myśli § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, klasyfikacja ta obowiązuje do dnia 31 grudnia 2010 r. Podobny jak wyżej symbol PKWiU dla drewna opałowego (02.01.14) określony i zawarty został pod poz. 10 zał. nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który to załącznik zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku 7%. Wnioskodawca zauważa, iż dla ocenianego produktu (drewna opałowego) przepisy ustawy o podatku VAT nie przewidują żadnych ograniczeń ani wyjątków w zakresie stawki podatku bez względu na formy dokonywanej sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana sprzedaż drewna opałowego...
  2. Czy ma znaczenie fakt, w jakiej postaci drewno opałowe jest sprzedawane, tj. czy w grę mogą wchodzić różne stawki podatku VAT w zależności od tego pod jaką postacią jest sprzedawane (luzem, na paletach, w workach itp.)...


Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż drewna opałowego winna być opodatkowana 7% stawką podatku VAT. Stosownie do poz. 10 zał. nr 3 do ustawy o VAT, do sprzedaży drewna opałowego ma zastosowanie preferencyjna stawka 7%. Podobny pogląd wyraził Urząd Skarbowy w X w piśmie z dnia X. Według Zainteresowanego nie ma wpływu na stawkę podatku okoliczność, w jakiej postaci drewno opałowe jest sprzedawane. Bowiem status sprzedawanego produktu nie ulega zmianie (nadal jest to drewno opałowe). Ponadto w opisywanym przypadku nie wchodzi w grę jakiekolwiek konfekcjonowanie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…) – art. 7 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział trzy stawki preferencyjne: 7%, 3% i 0% oraz zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawka podatku w wysokości 7%, w pozycji 10 wymieniono sklasyfikowane do grupowania PKWiU 02.01.14 – drewno opałowe.

Do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zaklasyfikowania określonych czynności do właściwych grupowań statystycznych obowiązany jest podatnik.

W oparciu o § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207 poz. 1293 ze zm.) – do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.).

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż działalność Wnioskodawcy polega na kupnie surowca z drewna, produkcji wyrobów z drewna i sprzedaży drewna opałowego. Sprzedaż tegoż drewna odbywa się luzem, na paletach bądź w workach. Drewno jest sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 02.01.14.

Zatem sprzedaż drewna opałowego sklasyfikowanego przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 02.01.14 „drewno opałowe”, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z poz. 10 zał. nr 3 do ustawy.

Przy czym ustawodawca nie uzależnił preferencyjnej 7% stawki podatku VAT, dla drewna opałowego od sposobu jego pakowania bądź sprzedaży luzem.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności przedstawionej przez Wnioskodawcę klasyfikacji produktu. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS nr 1, poz. 11), zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych Rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. W związku z czym niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o klasyfikację przedstawioną we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: