Drukuj

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie:Zwracam się z zapytaniem w zakresie zasad kwalifikowania transakcji zawieranych pomiędzy trzema podmiotami:. sprzedawca jest spółką polska,. kupującym jest spółka z kraju nie należącego do Unii Europejskiej,. zaś odbiorcą towaru jest podmiot z Unii Europejskiej. Jest to transakcja trójstronna. Stan faktyczny: Wnioskodawca „A” Spółka z 0.0. jest producentem przekaźników ciepła. Jest to produkt wysoce specjalistyczny, na który poszukuje się nabywców na całym świecie. W tym celu nawiązana jest ścisła współpraca ze spółką „B”, która ma siedzibę w Kanadzie i ma doświadczenie, wiedzę i rozbudowane zaplecze marketingowe i handlowe. Spółka „B” poszukuje nabywców tych produktów, w tym na rynku europejskim. Oczywiście w przypadku pozyskania odbiorcy towarów w Niemczech, Czechach, na Węgrzech, bezcelowym jest, aby towar był wysyłany do Kanady a następnie przesyłany do odbiorcydocelowego. Stąd planujemy, aby w takim przypadku towar był wysyłany przez spółkę „A” bezpośrednio do odbiorcy docelowego, w tym przypadku do odbiorcy mającego siedzibę w Unii Europejskiej. Stąd faktura wystawiona zostanie z podaniem trzech podmiotów:Sprzedawca: „A” Spółka z 0.0. w Polsce Kupujący: „B” spółka w Kanadzie Odbiorca: - podmiot z Unii Europejskiej. Pytanie: Powstaje na gruncie odpisanego stanu faktycznego wątpliwość, jak traktować taką transakcję, czy jako dostawę wewnątrzwspólnotową, czy jako sprzedaż eksportową. Co jest ważniejsze, czy miejsce dostawy towaru, czy siedziba Kupującego.

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 26.10.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.10.2004r.) informuje:

Z przedstawionego w w/w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka jest producentem przekaźników ciepła, na które to produkty poszukiwani są nabywcy na całym świecie. W tym celu Spółka „A” nawiązała współpracę ze Spółką „B” z siedzibą w Kanadzie, która to posiada wiedzę oraz zaplecze marketingowe i handlowe do wyszukiwania nabywców w/w produktów, w tym także na rynku europejskim.

W przypadku pozyskania odbiorców z krajów Unii Europejskiej zaplanowano, żeby towar był wysyłany przez Spółkę „A” bezpośrednio do odbiorcy docelowego, w tym przypadku do odbiorcy mającego siedzibę w kraju Unii Europejskiej. Stąd faktura zostanie wystawiona z podaniem trzech podmiotów, tj.:
Sprzedawca: „A” Spółka z o.o. w Polsce
Kupujący: „B” Spółka w Kanadzie
Odbiorca: podmiot z Unii Europejskiej.

Wątpliwość podatnika budzi fakt jak traktować powyższy schemat transakcji, czy jako dostawę wewnątrzwspólnotową, czy jako sprzedaż eksportową.

W art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) określono, że przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz dokonywany jest przez dostawcę lub w jego imieniu, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub w jego imieniu.

Na podstawie art. 13 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o podatku od towarów i usług „przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonywaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8”.
Zgodnie z ust. 2 w/w artykułu „przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:
1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
3. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, nie wymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
4. podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu”.

Zgodnie z art. 13 ust. 6 cyt. ustawy „wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, który zgłosił zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, z zastrzeżeniem ust. 7”.

Zatem aby transakcję uznać za wewnątrzwspólnotową, jednym z warunków jest posiadanie statusu podatnika VAT (podatnika podatku od wartości dodanej), zarówno przez dostawcę jak i nabywcę z innego niż dostawca kraju członkowskiego UE.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika we wniosku wynika, że na dostawę towaru Spółka „A” wystawia fakturę dla kontrahenta z Kanady, który jest kupującym, natomiast towar odbiera kontrahent z terytorium państwa członkowskiego. Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o VAT „w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru jest przyporządkowana tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport jest przyporządkowana dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że nabywca ten udowodni, że wysyłkę lub transport towaru należy zgodnie z zawartymi przez niego warunkami dostawy przyporządkować jego dostawie”.
Dostawę towarów, która poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone przepisy czynność opisana przez podatnika we wniosku nie będzie eksportem towarów, nie będzie też wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, wówczas taką dostawę należy traktować jako krajową i opodatkować odpowiednią stawką podatku VAT. W przypadku gdy kontrahent z Kanady byłby zarejestrowanym podatnikiem dla potrzeb VAT UE w kraju UE, będziemy mieli do czynienia z dostawą wewnątrzwspólnotową, przy spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Podobne interpretacje: