Drukuj

Stawka podatku dla sprzedaży kawy (bez dodatku tłuszczu mlekowego)- 23% , herbaty ( bez dodatku tłuszczu mlekowego) – 23%, wody mineralnej gazowanej – 23% oraz napojów zawierających tłuszcz mlekowy sporządzanych na bazie kawy – 5%, wody mineralnej niegazowanej – 23%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.04.2011 r. (data wpływu 02.05.2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie :

 • stawki podatku dla sprzedaży kawy (bez dodatku tłuszczu mlekowego), herbaty ( bez dodatku tłuszczu mlekowego), wody mineralnej gazowanej oraz napojów zawierających tłuszcz mlekowy sporządzanych na bazie kawy – jest prawidłowe;
 • stawki podatku dla sprzedaży wody mineralnej niegazowanej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.05.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży w ramach prowadzonej działalności : kawy (bez dodatku tłuszczu mlekowego), herbaty (bez dodatku tłuszczu mlekowego), wody mineralnej gazowanej i niegazowanej oraz napojów zawierających tłuszcz mlekowy sporządzanych na bazie kawy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą która, polega m.in. na prowadzeniu sieci kawiarni oraz lokali, w których to Spółka świadczy usługi związane z wyżywieniem. W punktach tych Spółka, w ramach tej działalności, prowadzi sprzedaż różnego rodzaju produktów, m.in. napoje zimne i gorące, przekąski, kanapki, a także gotowe produkty spożywcze, takie jak czekoladki, batoniki itp.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie :

Jakie stawki VAT Spółka powinna stosować w przypadku sprzedaży, w ramach prowadzonej działalności, następujących napojów:

 1. Kawa (bez dodatku tłuszczu mlekowego),
 2. Herbata (bez dodatku tłuszczu mlekowego),
 3. Woda mineralna (gazowana i niegazowana),
 4. Napoje zawierające tłuszcz mlekowy (sporządzane na bazie kawy),

Stanowisko Spółki :

Spółka jest zdania, że sprzedaż wskazanych w pytaniu towarów powinna być opodatkowana według następujących stawek VAT:

 1. Kawa (bez dodatku tłuszczu mlekowego) - 23%,
 2. Herbata (bez dodatku tłuszczu mlekowego) - 23 %„
 3. Woda mineralna: gazowana - 23%, niegazowana - 5%,
 4. Napoje zawierające tłuszcz mlekowy (sporządzane na bazie kawy) - 5%.

Uzasadnienie :

Zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 23%.

Stawka podstawowa ma zastosowanie do wszystkich transakcji podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 5 ustawy o VAT, do których nie mają zastosowania inne stawki, na mocy przepisów art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7 oraz art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1, oraz przy uwzględnieniu przejściowej zmiany stawek unormowanej w art. 146a ustawy o VAT, a także przepisów wykonawczych do ustawy o VAT, w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 4 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm. — dalej: „rozporządzenie wykonawcze”).

Takie sformułowanie przepisów powoduje, że dla ustalenia właściwej stawki opodatkowania należy w pierwszej kolejności ustalić, czy dla danej czynności nie znajduje zastosowania norma ius specialis ustanawiająca inną od podstawowej stawkę podatku (i jeżeli tak, to którą ze stawek obniżonych). Dopiero w dalszej kolejności, po wyeliminowaniu możliwości zastosowania stawek obniżonych i preferencyjnych, należy przyjąć, że dana czynność objęta jest zakresem zastosowania stawki podstawowej, w wysokości 23%.

Przepisy wprowadzające stawki obniżone, to w szczególności zapisy Załącznika Nr 10 do ustawy o VAT, w związku z art. 41 ust. 2a tej ustawy, dotyczące towarów opodatkowanych stawką 5%, Załącznika Nr 3 do ustawy o VAT odnośnie towarów i usług opodatkowanych stawką 8% oraz Załącznika Nr 1 do rozporządzenia wykonawczego, obniżającego stawkę podatku dla określonych czynności do wysokości 8%.

Spółka jest zdania, że co do zasady jej działalność podlegać będzie na mocy Załącznika Nr 1 do rozporządzenia wykonawczego (poz. Nr 7), stawce 8% VAT. Zgodnie bowiem z tym przepisem, stawka 8% VAT ma zastosowanie m.in. do usług związanych z wyżywieniem.

Z zakresu jednakże zastosowania stawki podatku w wysokości 8%, wyłączona jest sprzedaż określonych w tym przepisie produktów, tj.:

 1. Napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. Napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. Kawy i herbaty (wraz z dodatkami),
 4. Napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. Wód mineralnych,
 6. Innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Zdaniem Spółki, dla sprzedaży produktów wyłączonych z zakresu obowiązywania poz. nr 7 Załącznika nr 1, należy odrębnie ustalić która stawka będzie właściwa, mając na uwadze powyżej omówione zasady przyporządkowywania stawek VAT. Jeżeli nie istnieją dalsze normy określające inną stawkę, wówczas właściwą stawką będzie 23%.

Jeżeli więc sprzedaż jednego z powyższych napojów jest wyłączona z zakresu zastosowania Załącznika Nr 1 do rozporządzenia wykonawczego, natomiast napój ten wymieniony jest wprost np. w Załączniku Nr 10 do ustawy o VAT, jego sprzedaż powinna podlegać stawce określonej w tym Załączniku, a więc - 5%.

Jeżeli natomiast napój nie jest wymieniony w Załączniku Nr 10, ale jest wymieniony w Załączniku Nr 3 do ustawy o VAT, jego sprzedaż będzie opodatkowana stawką w wysokości 8%.

Brak wzmianki danego produktu w którymkolwiek przepisie obniżającym stawkę VAT, skutkujeobowiązkiem opodatkowania sprzedaży danego produktu stawką podstawową w wysokości 23%.

Biorąc powyższe zasady pod uwagę, stawki VAT dla sprzedaży poszczególnych napojów są zdaniem Spółki następujące :

 1. Kawa (bez dodatku tłuszczu mlekowego)

Spółka jest zdania, że sprzedaż kawy bez dodatku tłuszczu mlekowego, podlega opodatkowaniu zgodnie ze stawką podstawową w wysokości 23%.

Spółka opiera swoje stanowisko na brzmieniu art. 41 ust. 1 w związku z art. 146 d oraz Załącznikami Nr 3 i 10 do ustawy o VAT, a także § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego. Wspomniany przepis rozporządzenia wykonawczego uprawnia do „obniżenia” podstawowej stawki podatku do wysokości 8% dla pozycji towarów i usług wskazanych w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia. Zgodnie z poz. 7 pkt 3) Załącznika, stawkę obniżoną stosuje się m.in. do usług związanych z wyżywieniem, z wyłączeniem sprzedaży „kawy i herbaty (...)”.

Sprzedaż kawy jest więc, zdaniem Spółki, wyłączona z zakresu zastosowania obniżonej stawki na mocy rozporządzenia wykonawczego.

Jednocześnie, żaden z pozostałych przepisów odnoszących się do stawek obniżonych, nie wymienia w swoim zakresie sprzedaży tego konkretnego napoju, jakim jest kawa. Wprawdzie Załącznik Nr 3 do ustawy o VAT, pod pozycją 40 wymienia „Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy — wyłącznie cykoria palona, pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty”. Zdaniem Spółki pozycja ta, ujęta w PKWiU z 2008 r. pod symbolem ex 10.83.12.0 nie ma jednak zastosowania do kawy „pitnej”, gotowej do spożycia, oferowanej przez Spółkę, a wyłącznie do samych esencji, koncentratów, itp. w związku z czym, ta obniżona stawka nie będzie miała zastosowania.

 1. Herbata (bez dodatku tłuszczu mlekowego)

Spółka jest zdania, że sprzedaż herbaty bez dodatku tłuszczu mlekowego, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej w wysokości 23%.

Analogicznie do sprzedaży kawy (punkt 1) powyżej), sprzedaż herbaty jest wyłączona z zakresu obowiązywania obniżonej stawki podatku na mocy § 7 ust. 1 pkt 1 w związku z Załącznikiem Nr 1, poz. 7 pkt 3) do rozporządzenia wykonawczego. Tym samym sprzedaż herbaty nie może korzystać ze stawki obniżonej 8%.

Jednocześnie, żaden z przepisów odnoszących się do stawek obniżonych, nie wymienia w swoim zakresie sprzedaży herbaty. Stawką właściwą będzie więc 23% VAT.

 1. Woda mineralna – gazowana

Spółka jest zdania, że właściwą stawką VAT do sprzedaży gazowanej wody mineralnej jest stawka 23%.

Zdaniem Spółki wynika to z treści Załącznika Nr 1 do rozporządzenia wykonawczego. Zgodnie z poz. 7 pkt 5) Załącznika, stawkę obniżoną stosuje się m.in. do usług związanych z wyżywieniem, z wyłączeniem sprzedaży wód mineralnych.

Wprawdzie zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do ustawy o VAT (pod poz. 31) stawkę 5% VAT stosuje się do sprzedaży: „Pozostałych napojów bezalkoholowych — wyłącznie niegazowane napoje: 1) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, oraz 2) zawierające tłuszcz mlekowy, to jednak sprzedaż gazowanej wody mineralnej, również z tego przepisu jest wyłączona.

Jednocześnie, żaden z innych przepisów odnoszących się do stawek obniżonych, nie wymienia w swoim zakresie sprzedaży gazowanej wody mineralnej, powinna więc do tej sprzedaży mieć zastosowanie stawka podstawowa 23%.

 1. Woda mineralna niegazowana.

Spółka jest zdania, że właściwą stawką VAT do sprzedaży niegazowanej wody mineralnej (ale wyłącznie w postaci naturalnej) jest stawka 8%.

Wprawdzie zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1 do rozporządzenia wykonawczego, poz. 7 pkt 5) stawkę obniżoną stosuje się m.in. do usług związanych z wyżywieniem, z wyłączeniem sprzedaży wód mineralnych. A więc na mocy tego przepisu, stawki 8% VAT nie można zastosować.

Jednakże, zgodnie z Załącznikiem nr 3 (poz. 70) do ustawy o VAT, stawkę obniżoną 8% stosuje się do sprzedaży „Wody w postaci naturalnej”.

O ile więc Spółka, w ramach prowadzonej działalności opisanej w stanie faktycznym, dokonuje sprzedaży wody mineralnej (ale nr 1 do rozporządzenia wykonawczego, na mocy Załącznika do ustawy o VAT może wyłącznie w postaci naturalnej), wówczas pomimo wyłączenia wynikającego z Załącznika stosować stawkę 8% VAT.

 1. Napoje zawierające tłuszcz mlekowy.

Spółka jest zdania, że właściwą stawką VAT do sprzedaży napojów zawierających tłuszcz mlekowy, sporządzonych na bazie kawy, jest stawka 5% VAT.

Wprawdzie zgodnie z brzmieniem Załącznika nr 1 do rozporządzenia wykonawczego, poz. 7 pkt 3) stawkę obniżoną stosuje się m.in. do usług związanych z wyżywieniem, jednak z wyłączeniem sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami). A więc, w przypadku sprzedaży kawy (również zawierającej tłuszcz mlekowy), stawki 8% VAT na podstawie tego przepisu nie można zastosować.

Jednakże, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do ustawy o VAT (poz. 31), stawka 5% VAT ma zastosowanie do sprzedaży, sklasyfikowanych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), do grupy 11.07.19.0:

„Pozostałe napoje bezalkoholowe — wyłącznie niegazowane napoje:

 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2. zawierające tłuszcz mlekowy”.

Z przepisu tego wynika, że dla sprzedaży napojów zaklasyfikowanych do grupy 11.07.19.0, zawierających tłuszcz mlekowy (w odróżnieniu od sprzedaży kawy bez dodatków, lub kawy z dodatkami ale nie zawierającymi tłuszczu mlekowego), zastosowanie znajdzie stawka 5% VAT.

Spółka pragnie podkreślić, iż uzyskała opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi, zgodnie z którą Urząd ten sklasyfikował napój będący mieszaniną kawy z tłuszczem mlekowym (np. kawa latte), jako wyrób, do wspomnianej powyżej grupy 11.07.19.0, odrębnie od usług w zakresie przygotowywania, podawania i sprzedaży tego typu napojów, które sklasyfikował w kategorii PKWiU 56.10.1 — usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych. Podobnie, w 2006 r. Spółka uzyskała opinię tegoż Urzędu, który omawiany produkt sklasyfikował, na podstawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 1997 r. (a więc obowiązującej dla celów VAT do końca 2010 r.), jako PKWiU 15.98.12-70.00 „Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe”.

W związku z tym - w przeciwieństwie do kawy sprzedawanej klientom w czystej postaci, bez dodatku tłuszczu mlekowego - sprzedaż wskazanych napojów podlega zdaniem Spółki, na podstawie poz. 31 Załącznika nr 10 do ustawy o VAT, stawce 5% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za :

 • prawidłowe - w zakresie stawki podatku dla sprzedaży kawy (bez dodatku tłuszczu mlekowego), herbaty ( bez dodatku tłuszczu mlekowego), wody mineralnej gazowanej oraz napojów zawierających tłuszcz mlekowy sporządzanych na bazie kawy;
 • nieprawidłowe – w zakresie stawki podatku dla sprzedaży wody mineralnej niegazowanej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…) – art. 8 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisem art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w świetle regulacji przepisu art. 41 ust. 2 ustawy stawka podatku dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146 pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W myśl § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ), obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r., stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

W załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia zawierającym listę towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8% pod pozycją 7 wskazano usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. kawy i herbaty (wraz z dodatkami),
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi sieć kawiarni oraz lokali, w których świadczy usługi związane z wyżywieniem. W punktach tych , w ramach prowadzonej działalności prowadzi sprzedaż następujących napojów : kawa (bez dodatku tłuszczu mlekowego), herbata (bez dodatku tłuszczu mlekowego), woda mineralna (gazowana i niegazowana), napoje zawierające tłuszcz mlekowy (sporządzane na bazie kawy).

Ponadto, Wnioskodawca podkreśla, iż uzyskał opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi, zgodnie z którą Urząd ten sklasyfikował napój będący mieszaniną kawy z tłuszczem mlekowym (np. kawa latte), w kategorii PKWiU 11.07.19.0 – „ pozostałe napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy”.

Wątpliwości Wnioskodawcy związane są ze stawką podatku dla sprzedaży ww. towarów dokonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, iż w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe połączenie świadczonych usług oraz dostarczanych towarów, w celu traktowania takiego świadczenia jako jednolitej transakcji, opodatkowanej preferencyjną 8% stawką podatku VAT. Na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług mamy bowiem do czynienia z odrębnymi przedmiotami transakcji : usługą związaną z wyżywieniem opodatkowaną 8% stawką podatku oraz dostawą towaru : kawy (bez dodatku tłuszczu mlekowego), herbaty (bez dodatku tłuszczu mlekowego) napojów gazowanych oraz wody mineralnej – która podlega wyłączeniu z opodatkowania preferencyjną stawką podatku zgodnie z poz. 7 załącznika nr 1do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.04.2011 r.

Sprzedaż kawy, herbaty oraz napojów gazowanych nie została jednocześnie wymieniona w żadnym z przepisów ustawy oraz rozporządzenia wykonawczego do ustawy odnoszących się do stawek obniżonych .

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że Wnioskodawca prawidłowo stosuje podstawową - 23% stawkę podatku przy sprzedaży w ramach prowadzonej działalności : kawy (bez dodatku tłuszczu mlekowego), herbaty (bez dodatku tłuszczu mlekowego) oraz wody mineralnej gazowanej.

Nieprawidłowe jest natomiast stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zastosowania preferencyjnej stawki podatku przy sprzedaży wody mineralnej niegazowanej.

We własnym stanowisku Wnioskodawca wskazał, iż jego zdaniem sprzedaż wody mineralnej niegazowanej winna być opodatkowana 5% stawką podatku VAT. W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawca wskazał natomiast, iż pomimo wyłączenia wynikającego z załącznika nr 1 do rozporządzenia wykonawczego, przy sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wody mineralnej niegazowanej może stosować preferencyjną 8% stawkę podatku na mocy załącznika nr 3 do ustawy.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, iż obie wskazane przez Wnioskodawcę stawki podatku są nieprawidłowe.

Załącznik nr 3 do ustawy zawiera katalog towarów i usług, które w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r. korzystają z opodatkowania preferencyjną stawka podatku VAT w wysokości 8%. W poz. 70 załącznika wymieniona została „woda w postaci naturalnej” – PKWiU 36.00.1.

Woda mineralna natomiast, to naturalna woda pitna wzbogacona w znacznym stopniu solami mineralnymi (lub innymi składnikami) w postaci jonów i sklasyfikowana w PKWiU w grupie 11.07.11.0.

Zgodnie z poz. 7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Ministra Finansów z dnia 04 kwietnia 2011 r. preferencyjna 8% stawka podatku VAT nie ma zastosowania do sprzedaży m.in. napojów bezalkoholowych gazowanych oraz wód mineralnych. Z uwagi na powyższe, do sprzedaży wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej) Wnioskodawca winien zastosować podstawową - 23% stawkę podatku od towarów i usług.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 52 wymieniony został symbol ex 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:

 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo – warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2. zawierające tłuszcz mlekowy”.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż zgodnie z pkt 1) objaśnienia pod omawianym załącznikiem do ustawy, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu – zastosowanie ma ta niższa stawka podatku lub zwolnienie od podatku.

Jak wspomniano powyżej, w myśl art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. W pozycji 31 tego załącznika, wymieniony został symbol PKWiU ex 11.07.19.0 „ Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje :

 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo – warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2. zawierające tłuszcz mlekowy”.

Uwzględniając powyższe należy zauważyć, iż symbol PKWiU ex 11.07.19.0, wymieniony został przez ustawodawcę w załączniku 3 oraz w załączniku 10 do ustawy o VAT. Z uwagi jednak, iż załącznik nr 10 przewiduje dla napojów bezalkoholowych zawierających tłuszcz mlekowy niższą 5% stawkę podatku VAT – ta stawka znajdzie zastosowanie do dostawy w tym zakresie.

Zatem do sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej napojów zawierających tłuszcz mlekowy (sporządzanych na bazie kawy i sklasyfikowanych w PKWiU 11.07.19.0 ) Wnioskodawca winien zastosować 5% stawkę podatku od towarów i usług.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowania PKWiU wskazane przez Zainteresowanego. Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedmiotowym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: