Drukuj

stawka podatku VAT przy dostawie na rzecz jednostki straży pożarnej quada po dokonaniu w nim przeróbek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2011r. (data wpływu 27 kwietnia 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 lipca 2011r. (data wpływu 22 lipca 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy dostawie na rzecz jednostki straży pożarnej quada po dokonaniu w nim przeróbek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT przy dostawie na rzecz jednostki straży pożarnej quada po dokonaniu w nim przeróbek.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 lipca 2011r. (data wpływu 22 lipca 2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 8 lipca 2011r. znak: IBPP2/443-533/11/ASz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza nabyć od importera pojazdy typu quad (kod CN 8703) – importer wystawi z tytułu tej transakcji faktury VAT. Następnie Wnioskodawca zamierza dokonać we własnym zakresie ich przeróbek tzn. dysponując własnym warsztatem zamontuje on w każdym z pojazdów: niebieskie sygnalizatory przednie 2 szt., niebieski tylny sygnalizator na teleskopowym maszcie, syrenę, przełącznik, dodatkową instalację elektryczną oraz odpowiednio je oznakuje tj. wykona i naklei napis STRAŻ POŻARNA, tak aby spełniały warunki zamówienia odbiorcy, którym będzie jednostka państwowej straży pożarnej.

W piśmie z dnia 20 lipca 2011r. Wnioskodawca wskazał, iż, quady o których mowa we wniosku będą towarem przeznaczonym na cele ochrony przeciwpożarowej, zaliczającym się do towarów wymienionych w poz. 129 Załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przygotowane pojazdy typu quad Wnioskodawca będzie mógł sprzedać jednostce straży pożarnej z zastosowaniem obniżonej stawki VAT 8% na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – załącznik nr 3, poz. 129 w związku z art. 146a pkt 2...

Zdaniem Wnioskodawcy, wspomniane pojazdy typu quad po przeróbkach i o odpowiednim oznakowaniu będzie można zaliczyć do sprzętu wymienionego w poz. 129 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i w związku z tym będzie mógł sprzedać je jednostce państwowej straży pożarnej z zastosowaniem obniżonej stawki VAT 8% na podstawie art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, w poz. 129-134, wymieniono towary pod ogólnym tytułem „Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej”.

Natomiast art. 41 ust. 10 ww. ustawy o VAT określa warunek ograniczający stosowanie obniżonej stawki do dostawy towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ww. ustawy.

Zgodnie z tym przepisem stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Stosowanie obniżonej - 8% stawki podatku - na podstawie art. 41 ust. 2, art. 146a pkt 2 w związku z art. 41 ust. 10 ww. ustawy, przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika do ustawy o VAT,
 2. dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 3. towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Uwzględniając wymienione przepisy należy stwierdzić, że zastosowanie stawki podatku w wysokości 8% uzależnione jest między innymi od faktu czy nabywca jest jednostką ochrony przeciwpożarowej oraz czy towary są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej oraz zaliczają się do towarów wymienionych w poz. 129 Załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380), jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

 • jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
 • jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,
 • zakładowa straż pożarna,
 • zakładowa służba ratownicza,
 • gminna zawodowa straż pożarna,
 • powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna,
 • terenowa służba ratownicza,
 • ochotnicza straż pożarna,
 • związek ochotniczych straży pożarnych,
 • inne jednostki ratownicze.

Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca zamierza nabyć od importera pojazdy typu quad (kod CN 8703) – importer wystawi z tytułu tej transakcji faktury VAT. Następnie Wnioskodawca zamierza dokonać we własnym zakresie ich przeróbek tzn. dysponując własnym warsztatem zamontuje on w każdym z pojazdów: niebieskie sygnalizatory przednie 2 szt., niebieski tylny sygnalizator na teleskopowym maszcie, syrenę, przełącznik, dodatkową instalację elektryczną oraz odpowiednio je oznakuje tj. wykona i naklei napis STRAŻ POŻARNA, tak aby spełniały warunki zamówienia odbiorcy, którym będzie jednostka państwowej straży pożarnej. Quady o których mowa we wniosku będą towarem przeznaczonym na cele ochrony przeciwpożarowej, zaliczającym się do towarów wymienionych w poz. 129 Załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie, znajdzie zastosowanie stawka VAT 8%, o ile Wnioskodawca dokona sprzedaży towarów wymienionych w poz. 129 załącznika nr 3 do ww. ustawy o VAT i dostawa ta nastąpi dla jednostki państwowej straży pożarnej, a więc nabywcą będzie ta jednostka. Przedmiotowa dostawa będzie wówczas korzystać z obniżonej - 8% - stawki podatku VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy wskazać, iż tut. organ przyjął jako element opisu zdarzenia przyszłego stwierdzenie Wnioskodawcy, że quady poddane przez Wnioskodawcę we własnym zakresie przeróbkom będą towarem przeznaczonym na cele ochrony przeciwpożarowej, zaliczającym się do towarów wymienionych w poz. 129 Załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Z powyższych powodów niniejsza interpretacja nie zawiera oceny, czy w myśl odrębnych przepisów, przedmiotowy quad po dokonanych przeróbkach będzie zaliczany do pożarniczych samochodów specjalnych i specjalistycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: