Drukuj

Stawka podatku VAT dla usług polegających na konserwacji wymienników ciepła i instalacji c.o i wod.-kan. w obiektach usytuowanych na terenie miasteczka studenckiego

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 11.09.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu) w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży usługi polegającej na konserwacji wymienników ciepła i instalacji c.o. i wod.-kan. w obiektach usytuowanych na terenie miasteczka studenckiego wyjaśnia:

Zgodnie z przepisem art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 50, poz. 11 ze zm.) - poz. 83 i 86 załącznika nr 5 do ustawy - opodatkowaniu podatkiem według stawki 7% podlegają w okresie do 31 grudnia 2003 r.:

- usługi i roboty związane z bieżącą konserwacją obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu,

- bez względu na symbol P.K.W.i U. budowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków:
1) budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB ex1130) - z wyłączeniem budynków stałego zamieszkania kościelnych i związków wyznaniowych,
2) budynki hoteli (PKOB ex1211) - z wyłączeniem samodzielnych restauracji i barów,
3) budynki zakwaterowania turystycznego pozostałe (PKOB 1212),
4) budynki łączności, dworców i terminali (PKOB ex1241) - wyłącznie budynki stacji nadawczych radia i telewizji,
5) ogólnodostępne obiekty kulturalne (PKOB 1261),
6) budynki muzeów i bibliotek (PKOB 1262),
7) budynki szkół i instytucji badawczych (PKOB 1263),
8) budynki szpitali i zakładów opieki medycznej (PKOB ex1264) - z wyłączeniem klinik weterynaryjnych i stacji unasienniania,
9) budynki kultury fizycznej (PKOB 1265),
10) budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych (PKOB 1272).
11) pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione (PKOB ex1274) - wyłącznie obiekty miejskie użyteczności publicznej takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łażnie itp.

Zgodnie z przepisem art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. b w/w ustawy o podatku VAT opodatkowaniu podatkiem według stawki 7% podlega sprzedaż robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą . Przepis art. 51 ust.2 ustawy mówi, że przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w cytowanym powyżej ust. 1 pkt 2 lit. b, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

W związku z powyższym. usługa polegająca na konserwacji wymienników ciepła i instalacji c.o. i wod.-kan. w obiektach usytuowanych na terenie miasteczka studenckiego opodatkowana jest stawką podatku w wysokości 7% w przypadku, gdy:
- wykonywana jest w ramach budowy, remontu i bieżącej konserwacji budynków, o których mowa w poz. 86 załącznika nr 5 do ustawy, w tym w pkt 7 budynków szkół i instyrtucji badawczych (PKOB 1263) - bez względu na symbol P.K.W.i U.,lub
- zaklasyfikowana jest do robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, lub
- związana jest z bieżącą konserwacją obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

W przypadkach innych niż wymienione w cytowanych powyżej przepisach przedmiotowa usługa podlega opodatkowaniu według stawki 22%

Podobne interpretacje: