Drukuj

dotyczy wystawiania i akceptowania faktur oraz stawki na dostawę drewna opałowego

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., informacji udzielonej Podatnikowi przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dn. 30.06.2004 r. (znak: PUS.II/443/99-1/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia:

1. W świetle § 13 ust. 1 obowiązującego od dnia 1.05.2004 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), nabywcy towarów i usług od zarejestrowanych podatników podatku VAT czynnych, mogą wystawiać faktury stwierdzające dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług oznaczone jako „FAKTURA VAT”. Możliwość skorzystania z przedstawionego uprawnienia uzależniona została od wypełnienia warunków zawartych w punktach 1 i 2 cyt. § 13 ust. 1 rozporządzenia. Przede wszystkim nabywca winien być zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i zawrzeć z dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi, umowę upoważniającą do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów, w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy (§ 13 ust. 1 pkt 1 lit. a i b cyt. rozporządzenia). Ponadto o zawarciu takiej umowy należy pisemnie poinformować naczelników urzędów skarbowych właściwych dla obu stron umowy, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, podając w szczególności dane dotyczące dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi oraz nabywcy, datę zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy (§ 13 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i c cyt. rozporządzenia). Równocześnie w § 13 ust. 2 cyt. rozporządzenia wskazano elementy, jakie umowa taka winna zawierać.

Jednostka dążąc do działań zgodnych z przywołanymi powyżej przepisami winna zawrzeć nowe umowy lub dokonać w dotychczas zawartych odpowiednich zmian poprzez aneksy, tak aby w swej treści umowy te zgodne były w wymogami z § 13 ust. 2 cyt. rozporządzenia. O fakcie zawarcia takich umów należy bezwzględnie poinformować naczelników urzędów skarbowych właściwych dla obu stron umowy.

Wobec powyższego wyrażona w piśmie z dnia 7.05.2004 r. opinia jednostki w tej kwestii jest błędna.

2. Umowa, o której mowa w § 13 ust. 1 cyt. rozporządzenia winna zawierać m.in. postanowienie, iż podatnik dokonujący nabycia towarów lub usług będzie przedstawiał drugiej stronie umowy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji w formie podpisu, z tym że termin przedstawienia do akceptacji oryginału faktury ma być tak określony w umowie, aby było możliwe dokonanie terminowego rozliczenia podatku przez dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi; kopia faktury pozostaje u dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi - § 13 ust. 2 pkt 2 lit. b cyt. rozporządzenia. W analizowanym rozporządzeniu nie przewidziano odstępstw od przedstawionej metody akceptacji faktur, wobec czego prezentowane przez jednostkę w tej kwestii stanowisko w piśmie z dnia 7.05.2004 r. uznać należy za nieprawidłowe, bowiem podpis osoby reprezentującej „dostawcę” uznać należy za obowiązkowy element wymienionych dokumentów.

3. W załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 %, w pozycji 10 wymieniono „drewno opałowe”. Oznacza to, iż dostawa tego towaru opodatkowana będzie wg 7-procentowej stawki podatku od towarów i usług niezależnie od tego, czy dostawcą będzie jego producent, czy tez podmiot, który nabył ten towar w celu dalszej odprzedaży. Stanowisko jednostki w tym zakresie jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: