Drukuj

Stawka podatku dla dostawy książek-albumów oraz czasopism specjalistycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2011 r. (data wpływu 30 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy książek-albumów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy książek-albumów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy (drukarnia) zajmuje się działalnością poligraficzną (dział 18 PKD) oraz wydawaniem książek (PKD 58.11.Z).

  1. Na zlecenie klienta (wydawcy) Zainteresowany wykona (wydrukuje, wyprodukuje) książki-albumy. Na podstawie odrębnych przepisów wydawca ma przyznane numery ISBN, którymi będą oznaczone książki-albumy. Wydawca także dostarczy gotowy materiał w wersji elektronicznej. Książki-albumy Wnioskodawca wykona z materiałów własnych (papier, klej, farba itp.) i na własnych maszynach. Wydawcy dostarczy gotowy produkt w postaci albumów.
  2. Na zlecenie klienta (wydawcy) Zainteresowany wykona (wydrukuje, wyprodukuje) książki-albumy. Na podstawie odrębnych przepisów wydawca ma przyznane numery ISBN, którymi będą oznaczone książki-albumy. Wydawca także dostarczy gotowy materiał w wersji elektronicznej. Książki-albumy Wnioskodawca wykona z materiałów własnych (papier, klej, farba itp.) i na własnych maszynach. Część czynności wykona jednak podwykonawca Zainteresowanego (np. tłoczenie czy lakier UV). Wydawcy dostarczy gotowy produkt w postaci albumów.

Książki będące przedmiotem wniosku są sklasyfikowane według PKWiU (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293) następująco: 58.11.19.0, czyli „pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje”. Książki są oznaczone numerem ISBN. Książki nie zawierają reklam.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy do dostawy książek-albumów należy zastosować 5% stawkę podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, do dostawy książek-albumów (wydawnictw), wykonanych na zlecenie wydawcy, wykonanych z materiałów własnych drukarni i na własnych maszynach należy zastosować stawkę 5% podatku od towarów i usług (nawet, jeśli część czynności wykona podwykonawca drukarni).

Czynności wykonywane przez przedsiębiorstwo Zainteresowanego będą miały charakter dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ wytworzone produkty (książki-albumy) zostaną wytworzone z materiałów własnych i wydawcy zostanie dostarczony gotowy produkt, czyli nastąpi przekazanie wydawcy prawa do rozporządzania towarami (książkami-albumami) jako właścicielowi.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, stawka podatku wynosi 5%. W pozycji 32 załącznika nr 10 do ustawy ustawodawca wymienił m.in. książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN).

W związku z tym, że wykonane książki-albumy spełniają powyższe wymogi, tj. są drukowane oraz wydawca ma przyznane nr ISBN, którymi oznaczone są książki, to należy zastosować stawkę 5% podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy określa, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Według art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

W myśl art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Pod poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy, wymieniono oznaczone symbolem PKWiU ex 58.11.1 książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a.

Z objaśnień do ww. załącznika wynika, iż ex – dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Według art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w przepisach jest mowa o PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się działalnością poligraficzną oraz wydawaniem książek. Na zlecenie klienta (wydawcy) Zainteresowany wykona (wydrukuje, wyprodukuje) książki-albumy. Na podstawie odrębnych przepisów wydawca ma przyznane numery ISBN, którymi będą oznaczone książki-albumy. Wydawca także dostarczy gotowy materiał w wersji elektronicznej. Książki-albumy Wnioskodawca wykona z materiałów własnych (papier, klej, farba itp.) i na własnych maszynach. Część czynności wykona również podwykonawca Zainteresowanego (np. tłoczenie czy lakier UV). Wydawcy dostarczy gotowy produkt w postaci albumów. Książki będące przedmiotem wniosku są sklasyfikowane według PKWiU z 2008 r. pod symbolem 58.11.19.0 – pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje. Książki są oznaczone numerem ISBN. Książki nie zawierają reklam.

W przedmiotowej sprawie kluczowym zagadnieniem jest ustalenie, czy wytworzenie książek polegające na ich druku, produkcji, należy uznać za dostawę towarów, w ramach której następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Proces wydrukowania książki w oparciu o własne materiały jest procesem wytworzenia nowego dobra materialnego (rzeczy), o funkcji całkiem odmiennej od tej, związanej z wykorzystanymi materiałami, które stają się przedmiotem obrotu w momencie przeniesienia prawa na wydawcę do rozporządzenia nim jak właściciel. Bez znaczenia są przy tym prawa autorskie przynależne wydawcy do drukowanego utworu, gdyż nie one są w tym przypadku przedmiotem obrotu, lecz rzeczowa postać tegoż utworu jakim jest książka. Wytworzone w takim procesie produkcyjnym książki są rzeczami, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, co do których drukarnia – aby wydawca mógł nimi rozporządzać jak właściciel – musi przenieść prawo ich posiadania na nabywcę.

Kiedy mowa o „przeniesieniu prawa do rozporządzania” nie należy tego zwrotu utożsamiać jedynie z przeniesieniem prawa własności w sensie prawnym, gdyż w pojęciu tym mieszczą się wszelkie formy przeniesienia prawa, które nabywcy umożliwiają rozporządzanie dobrami materialnymi (rzeczami) jak właścicielowi.

W tym przypadku niewątpliwie Wnioskodawca wyzbywa się własności użytych do tej produkcji materiałów, surowców i komponentów (papier, klej, farba, itp.), które w ramach tego procesu produkcyjnego przybrały postać rzeczową książek. Przeniesienie własności tych towarów na klienta wymaga ich wydania, jako rzeczy określonych, co do gatunku – art. 155 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), czyli przeniesienia również ich posiadania na wydawcę, co pozwala temu ostatniemu na rozporządzanie tymi rzeczami jak właściciel. Tym samym, następuje w takim przypadku przeniesienie przez Zainteresowanego na klienta prawa do rozporządzania jak właściciel wyprodukowanym przez niego majątkiem rzeczowym, co czyni tę czynność dostawą towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy.

Reasumując, w oparciu o przywołane uregulowania oraz opisane zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że do czynności drukowania, wyprodukowania książek mieszczących się w grupowaniu PKWiU ex 58.11.19.0 i oznaczonych symbolami ISBN, z własnych materiałów i na własnych maszynach, Zainteresowany – zgodnie z art. 41 ust. 2a w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy – będzie mógł stosować obniżoną do wysokości 5% stawkę podatku.

Obniżoną do wysokości 5% stawkę podatku Wnioskodawca będzie mógł stosować również w sytuacji, gdy część czynności opisanych we wniosku wykona podwykonawca Zainteresowanego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy czasopism specjalistycznych – w dniu 22 marca 2012 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie Nr ILPP2/443-19/12-3/MN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: