Drukuj

Stawka podatku dla dostawy książek-albumów oraz czasopism specjalistycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2011 r. (data wpływu 30 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy czasopism specjalistycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy czasopism specjalistycznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy (drukarnia) zajmuje się działalnością poligraficzną (dział 18 PKD) oraz wydawaniem książek (PKD 58.11.Z).

  1. Na zlecenie wydawcy Zainteresowany wydrukuje i dostarczy czasopisma specjalistyczne oznaczone numerem ISSN (spełniające warunki art. 2 ust. 27f ustawy o VAT). Wydawca także dostarczy gotowy materiał merytoryczny w wersji elektronicznej. Czasopisma Wnioskodawca wykona z materiałów własnych i na własnych maszynach. Wydawcy Wnioskodawca dostarczy gotowy produkt w postaci czasopism specjalistycznych.
  2. Na zlecenie wydawcy Zainteresowany wydrukuje i dostarczy czasopisma specjalistyczne oznaczone numerem ISSN (spełniające warunki art. 2 ust. 27f ustawy o VAT). Wydawca także dostarczy gotowy materiał merytoryczny w wersji elektronicznej. Czasopisma Wnioskodawca wykona z materiałów własnych i na własnych maszynach. Część czynności wykona jednak podwykonawca Zainteresowanego (np. tłoczenie czy lakier UV). Wydawcy Wnioskodawca dostarczy gotowy produkt w postaci czasopism specjalistycznych.

Czasopisma specjalistyczne będące przedmiotem wniosku spełniają definicję „czasopism specjalistycznych”, o których mowa w art. 2 pkt 27f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy do dostawy czasopism specjalistycznych należy zastosować 5% stawkę podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, do dostawy czasopism specjalistycznych, wykonanych na zlecenie wydawcy, wykonanych z materiałów własnych drukarni i na własnych maszynach należy zastosować stawkę 5% podatku od towarów i usług (nawet, jeśli część czynności wykona podwykonawca drukarni).

Czynności wykonywane przez przedsiębiorstwo Zainteresowanego będą miały charakter dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ wytworzone produkty (czasopisma specjalistyczne) zostaną wytworzone z materiałów własnych i wydawcy zostanie dostarczony gotowy produkt, czyli nastąpi przekazanie wydawcy prawa do rozporządzania towarami (czasopismami specjalistycznymi) jako właścicielowi.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, stawka podatku wynosi 5%. W pozycji 34 załącznika nr 10 do ustawy ustawodawca wymienił czasopisma specjalistyczne.

W związku z tym, że czasopisma specjalistyczne są wymienione bezpośrednio w pozycji 34 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, to należy zastosować stawkę 5% podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, iż przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy określa, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Według art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

W myśl art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Pod poz. 34 załącznika nr 10 do ustawy, wymieniono czasopisma specjalistyczne.

W myśl art. 2 pkt 27f ustawy, przez czasopisma specjalistyczne rozumie się drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

  1. periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,
  2. publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,
  3. wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych,
  4. wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,
  5. publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,
  6. publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,
  7. czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.


Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się działalnością poligraficzną oraz wydawaniem książek. Na zlecenie wydawcy Zainteresowany wydrukuje i dostarczy czasopisma specjalistyczne oznaczone numerem ISSN (spełniające warunki art. 2 ust. 27f ustawy o VAT). Wydawca także dostarczy gotowy materiał merytoryczny w wersji elektronicznej. Czasopisma Wnioskodawca wykona z materiałów własnych i na własnych maszynach. Część czynności wykona również podwykonawca Zainteresowanego (np. tłoczenie czy lakier UV).Wydawcy Wnioskodawca dostarczy gotowy produkt w postaci czasopism specjalistycznych. Jak zaznaczył Zainteresowany, czasopisma specjalistyczne będące przedmiotem wniosku spełniają definicję „czasopism specjalistycznych”, o których mowa w art. 2 pkt 27f ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle przywołanego wyżej przepisu art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 34 załącznika nr 10 do tej ustawy, od dnia 1 stycznia 2011 r. stawka podatku VAT w wysokości 5% ma zastosowanie do dostawy w kraju czasopism specjalistycznych.

Mając zatem na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż skoro jak wskazał Wnioskodawca, przedmiotem dostawy są czasopisma specjalistyczne w rozumieniu art. 2 pkt 27f ustawy, jak też Wnioskodawca przenosi na podmioty zlecające prawo do rozporządzania czasopismami jak właściciel, zatem zastosowanie w tym przypadku znajdzie 5% stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 34 załącznika nr 10 do tej ustawy.

Obniżoną do wysokości 5% stawkę podatku Wnioskodawca będzie mógł stosować również w sytuacji, gdy część czynności opisanych we wniosku wykona podwykonawca Zainteresowanego.

Należy jednocześnie zauważyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii czy czasopisma, których dotyczy zapytanie, są czasopismami specjalistycznymi w rozumieniu art. 2 pkt 27f ustawy o VAT, gdyż kwestie te nie były przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Stąd też przedmiotowe rozstrzygnięcie oparte zostało na zawartym we wniosku stwierdzeniu Wnioskodawcy, że dokonuje on dostawy czasopism specjalistycznych, bez dokonywania oceny jego prawdziwości.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy książek-albumów – w dniu 22 marca 2012 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie Nr ILPP2/443-19/12-2/MN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: