Drukuj

Stan faktyczny: Przedmiotem działalności Sp. z o.o. jest produkcja wyrobów z drewna. W trakcie działalności gospodarczej powstaje drewno, które spełnia wszelkie wymogi by było traktowane jako drewno opałowe. Drewno opałowe jest odpadem produkcyjnym, ale jest selekcjonowane także bezpośrednio po przywozie do przedsiębiorstwa w stanie okrągłym przed skierowaniem do produkcji. Z kolei zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy drewno opałowe wskazane pod poz. 10, oznaczone symbolem PKWiU 02.01.14 należy do grupy towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, ale jako produkt leśnictwa. Pytanie: Na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późno zm.) wnoszę o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania prawa podatkowego przez odpowiedź na pytanie: "Czy Spółka przy sprzedaży drewna określanego jako opałowe może stosować wskazaną w art. 41pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (DZ. u. Nr 54, poz. 535)stawkę podatkową w wysokości 7"% przewidzianą dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr3 do ustawy?".

Działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z póź. zm.) w odpowiedzi na wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie wyjaśniam co następuje :
Zaliczenie określonego wyrobu do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków producenta wyrobu, gdyż on posiada wszystkie niezbędne informacje dot. min. rodzaju surowca, technologii produkcji, przeznaczenia wyrobu.
W przypadku gdy producent ma wątpliwości dotyczące przyporządkowania danego wyrobu do właściwego grupowania winien zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi- Ośrodka Interpretacji Standartów Klasyfikacyjnych.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%.
W poz. 10 załącznika nr 3 zostało wymienione drewno opałowe o symbolu PKWiU 02.01.14.Do grupowania tego zostało zaliczone :
- drewno opałowe symbol PKWiU 02.01.14-00
- drewno opałowe iglaste symbol PKWiU 02.01.14-00.1
- grubizna opałowa iglasta S4 symbol PKWiU 02.01.14-00.11
- drobnica opałowa iglasta M2 symbol PKWiU 02.01.14-00.12
- karpina opałowa iglasta Ko symbol PKWiU 02.01.14-00.13
- drewno opałowe liściaste symbol PKWiU 02.01.14-00.2
- grubizna opałowa liściasta S4 symbol PKWiU 02.01.14-00.21
- drobnica opałowa liściasta M2 symbol PKWiU 02.01.14-00.22
- zrębki opalowe liściaste Zo symbol PKWiU 02.01.14-00.23
W przypadku zakwalifikowania przez Urząd Statystyczny w Łodzi odpadów, o których mowa we wniosku Spółki, do grupowania 02.01.14 - Drewno opałowe, będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 7%.

Podobne interpretacje: