Drukuj

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 13.11.2003 r. (znak: N/30/2003) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej stawki podatku VAT w 2003 r. na wykonanie dostawę i montaż regałów jezdnych w budynku dydaktycznym W. w P., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), w okresie do 31.12.2003 r. opodatkowaniu według stawki 7 % podlegała sprzedaż m.in. materiałów budowlanych i usług (robót) określonych w załączniku nr 5 do ustawy z zastrzeżeniem art. 50. Załącznik ten obejmował wykaz materiałów i usług (robót budowlanych), których sprzedaż była objęta stawką podatku w wysokości 7 %. W załączniku tym ustawodawca, określając grupy towarów i usług, posłużył się symbolami i nomenklaturą klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Sprzedaż towarów (usług) identyfikowana jest za pomocą klasyfikacji PKWiU i podlega opodatkowaniu według stawki podatku właściwej dla sprzedaży towarów (usług) objętych określonym kodem PKWiU. W pozycji 86 ww. załącznika wymienione zostały usługi polegające na budowie, remontach i bieżącej konserwacji dokonywane m.in. w budynkach klasyfikowanych pod symbolem PKOB 1263, tj. budynki szkół i instytucji badawczych. Z wyjaśnień do polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie PKOB (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) wynika, że budynek to zadaszony obiekt budowlany wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywany dla potrzeb stałych. Należy również zauważyć, iż 7-procentowa stawka VAT na budowę, remonty i bieżącą konserwację budynków wymienionych pod poz. 86 załącznika nr 5 do ustawy dotyczy wyłącznie tych czynności i obowiązuje bez względu na symbol PKWiU. Wszystkie czynności mieszczące się w sekcji F, dziale 45 - roboty budowlane Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wykonywane na budynkach określonych pod poz. 86 załącznika nr 5 do ustawy podlegają opodatkowaniu podatkiem według stawki 7 %. Dział 45 „roboty budowlane” obejmuje prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych. Pozostałe usługi niebędące robotami budowlanymi nie mieszczą się w zakresie regulacji wyżej cytowanego przepisu i jako takie nie mogły być opodatkowane wg stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7 %. W omawianym przypadku kluczowe znaczenie będzie miał fakt zakwalifikowania usługi będącej przedmiotem umowy jako usługi budowlanej. Zastosowanie 7-procwentowej stawki podatku VAT dla usługi budowlanej jest uwarunkowane od symboli statystycznych klasyfikujących zarówno usługę (PKWiU), jak i obiekt (PKOB), w którym jest wykonywana, a warunki te muszą zaistnieć łącznie.

Zdaniem tut. organu, wyjaśnienia te wykluczają możliwość traktowania wykonywanych i montowanych przez jednostkę regałów jezdnych jako elementu instalacji lub jako urządzenia technicznego w budynku szkoły. Oznacza to więc, iż wspomniane w piśmie jednostki prace polegające na wykonaniu i montażu regałów jezdnych, jak i stacjonarnych w budynku szkoły nie będą mogły, w świetle powyższych ustaleń, zostać zaliczone do robót wymienionych w cyt. wyżej przepisie art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. a i jako takie opodatkowane wg stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7 %. W przypadku takim powinna mieć zastosowanie stawka podstawowa wynikająca z przepisu art. 18 ust. 1 wzmiankowanej ustawy o podatku od towarów i usług.

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o obowiązujący stan prawny oraz stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu, nie poddając analizie załączników tego pisma.

Podobne interpretacje: