Drukuj

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do usług w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji oraz badań i analiz właściwości fizycznych?

W odpowiedzi na pismo podatnika z dnia 22.05.2003 r. (znak: BU-158/1175/03) uzupełnionego w dniu 9.06.2003 r oraz uzupełnionego pismem z dnia 7.07.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje:

Ustawa z dnia 4.12.2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczeniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213, poz. 1803) wprowadziła od dnia 1.01.2003 r nowe załączniki do ustawy uwzględniające aktualnie obowiązującą nomenklaturę statystyczną, tj. Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB).

Na podstawie załącznika nr 2 poz. 16 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym zwolnione od tego podatku są usługi w zakresie badań i analiz technicznych - wyłącznie w zakresie wód, ścieków, powietrza i gleby, usług probierczych i usług w zakresie miar (symbol PKWiU ex 74.30).W związku z powyższym, wymienione przez podatnika w przedmiotowym piśmie usługi w przypadku zakwalifikowania ich do podgrupy o symbolu PKWiU 74.30.11-00.00 - „usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji” oraz do podgrupy o symbolu PKWiU 74.30.12-00.00 - „usługi w zakresie badań i analiz własności fizycznych”, w ocenie tut. Urzędu, będą zwolnione od podatku od towarów i usług, wyłącznie gdy przedmiotem badań i analiz technicznych będą woda, ścieki, powietrze i gleba. Jednocześnie tut. Urząd zauważa, iż usługi probiercze obecnie sklasyfikowane w grupie o symbolu PKWiU ex 74.30 dotyczą sprawdzania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych, legalizacji narzędzi pomiarowych.

Ponadto w związku uzupełnieniem do pisma złożonym w dniu 7.07.2003 r., w którym jednostka wymienia inne świadczone usługi (poz. 1, 2, 3 pisma) tut. organ podatkowy wyjaśnia:

Na podstawie art. 18 ust. 2 oraz załącznika nr 3 poz. 81 do ustawy z dnia 8.01.1993 r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2002 r. stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 % opodatkowane były usługi związane z budową, utrzymaniem, remontami i modernizacją autostrad, dróg, ulic, placów oraz obiektów mostowych. Ustawodawca w art. 6 ustawy zmieniającej ustawę o podatku VAT wprowadził zasadę, iż w przypadku, gdy po dniu wejścia w życie tej ustawy wprowadzone zmiany do ustawy dotyczące nowych oznaczeń klasyfikacyjnych towarów, usług oraz obiektów budowlanych (PKWiU, PKOB) prowadziłyby do zmiany dotychczas stosowanych stawek VAT lub podatku akcyzowego albo prowadziłyby do zwolnienia od podatku lub opodatkowania, podatnik stosuje stawki i zwolnienia określone w zmienionej ustawie w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2002 r.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą nomenklaturą statystyczną od 1.01.2003 r. w załączniku nr 3 jako objęte 7-procentową stawką podatku VAT pod poz. 106 wymieniono PKWiU 45.21.2 – „roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów mostowych, tuneli i przejść podziemnych”. W związku z tym preferencyjną stawką podatku w wysokości 7 % od 1.01.2003 r. objęte zostały wyłącznie roboty budowlane obiektów mostowych.

W związku z powyższym dla prawidłowego określenia odpowiedniej stawki podatkowej niezbędne jest ustalenie odpowiedniego symbolu statystycznego dla świadczonych przez podatnika usług wymienionych w przedmiotowym piśmie, jaka obowiązywała zarówno przed 1.01.2003 r., jak i obowiązująca po tej dacie. Ponieważ zakwalifikowanie świadczonych usług, o których mowa wyżej do odpowiedniej grupy statystycznej w ocenie tut. Urzędu nasuwa wątpliwości, winien podatnik wystąpić do Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych o wydanie opinii w sprawie klasyfikacji świadczonych usług. Dopiero na podstawie wydanej opinii przyporządkowującej wykonywane usługi do odpowiedniej grupy statystycznej, organ podatkowy może jednoznacznie stwierdzić, jaką stawką podatku dana czynność winna być opodatkowana.

Jednocześnie tut. Urząd wyjaśnia, iż zgodnie z aktualnie obowiązującą nomenklaturą statystyczną w grupie statystycznej o symbolu PKWiU ex 74.20.7, na którą powołuje się jednostka mieszczą się usługi naukowe i techniczne doradztwa związanego z problematyką inżynierską - wyłącznie w zakresie: usług geologicznych oraz geodezyjno-kartograficznych. Zdaniem Urzędu, powyższa grupa statystyczna PKWiU nie obejmuje świadczonych przez podatnika usług wymienionych w uzupełnieniu pisma z dnia 7.07.2003 r. (poz. 1, 2, 3).

Podobne interpretacje: