Drukuj

Czy podmioty świadczące na rzecz komendy policji usługi legalizacji urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu powinny opodatkowywać ww. usługi 22 % stawką podatku od towarów i usług? ”

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w dniu 27 grudnia 2004 r. w komendzie policji odbył się przetarg na świadczenie usług m.in. w zakresie legalizacji urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu ( symbol PKWiU 74.30.16-00.00 ). Podczas wspomnianego przetargu nastąpiła rozbieżność dotycząca opodatkowania ww. usług legalizacji urządzeń. W kalkulacji cenowej jednego z podmiotów świadczących ww. usługi legalizacji nie uwzględniono podatku od towarów i usług w wysokości 22 %, powołując się na art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ). Pozostałe podmioty biorące udział w przetargu, posiadające akredytację na ww. usługi legalizacji urządzeń, uwzględniły 22 % stawkę podatku VAT przy świadczeniu ww. usług twierdząc, iż usługi legalizacji urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu świadczone przez upoważnione do tego jednostki są opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 22 %.

Po rozstrzygnięciu ww. przetargu komenda policji w podpisze umowę na wykonywanie ww. usług legalizacji na okres 24 miesięcy.

Wobec wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa podatkowego komenda policji sformułowała pytanie: „ czy podmioty świadczące na jej rzecz usługi legalizacji urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu powinny opodatkowywać ww. usługi 22 % stawką podatku od towarów i usług? ”

Na tle takich okoliczności faktycznych komenda policji w formułuje stanowisko, iż świadczenie usług legalizacji urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu jest opodatkowane 22 % stawką podatku od towarów i usług.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 15 ust. 6, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ).

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej w sposób następujący:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 cyt. ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast załącznik Nr 6 cyt. ustawy o VAT zawiera wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3 %.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 cyt. ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy.

Dla usług legalizacji urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu sklasyfikowanych do grupowania PKWiU 74.30.16-00.00 nie są przewidziane preferencyjne stawki ani zwolnienie, w związku z powyższym są one opodatkowane stawką podatku w wysokości 22 %.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 cyt. ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.Pod poz. 6 załącznika Nr 4 cyt. ustawy o VAT, zawierającego wykaz usług zwolnionych od podatku, znajdują się m.in. usługi w zakresie administracji publicznej (ex 75) - wyłącznie usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r., Nr 243, poz. 2441) za inne czynności wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy w ramach umów cywilnoprawnych, związane z:

  1. Badaniem przyrządów pomiarowych i wydawaniem certyfikatów zgodności w ramach systemu Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej,
  2. Wzorcowaniem i ekspertyzami przyrządów pomiarowych,
  3. Dostarczaniem odbiorcom wzorców miar i materiałów odniesienia,
  4. Udzielaniem konsultacji i prowadzeniem doradztwa technicznego w zakresie doboru i stosowania przyrządów pomiarowych,
  5. Szkoleniem specjalistycznym w dziedzinie miar na rzecz jednostek i podmiotów spoza administracji miar - pobiera się wynagrodzenie określane w tych umowach.

Jeśli więc Okręgowy Urząd Miar wykonuje czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, o których mowa w cyt. art. 25 pkt ustawy – Prawo o miarach – taką usługę należy opodatkować podatkiem od towarów i usług stosując stawkę 22 %.

W związku z powyższym ww. podmioty świadczące usługi legalizacji urządzeń do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu powinny opodatkowywać ww. usługi 22 % stawką podatku od towarów i usług.

Informacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Podobne interpretacje: