Drukuj

Czy do usługi oddelegowania pracownik do pracy za granicę, której efekty są wykorzystywne wyłącznie przez zgranicznego kontrahenta, można stosowć obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2003r. (data wpływu 27.10.2003r.; opłata skarbowa uiszczona w dniu 27.10.2003r.) w sprawie zakresu stosowania przepisów podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów informuje co następuje:

Zgodnie z § 64 ust. 1 pkt 2 lit. f) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.) obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się do dostarczania (oddelegowania) personelu.

Jednocześnie w myśl § 64 ust. 2 w/w rozporządzenia obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się pod warunkiem, iż usługa dostarczania (oddelegowania) personelu jest świadczona na rzecz nierezydentów, nie będących podatnikami, efekt wykonanej usługi będzie wykorzystywany poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik posiada dowód, iż należność za wykonaną usługę została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku krajowym w terminie 90 dni od dnia wykonania usługi.

W ocenie Naczelnika Urzędu, według powyższych przepisów i stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu, Strona ma prawo do zastosowania obniżonej do wysokości 0 % stawki podatku, jeżeli kontrahent zagraniczny na rzecz którego Strona oddelegowała pracownika jest nierezydentem w myśl prawa dewizowego czyli ma siedzibę za granicą bądź też jest rezydentem w zakresie w jakim prowadzi on działalność za granicą poprzez swoje przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo mające siedzibę za granicą, nie będącym podatnikiem od towarów i usług, efekt wykonanej usługi będzie wykorzystywany poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej, a Strona posiada dowód, iż należność za wykonaną usługę została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku krajowym w terminie 90 dni od dnia wykonania usługi.

Podobne interpretacje: