Drukuj

Jaką stawką podatkową opodatkowane są usługi turystyczne?

dot: zapytania Spółki z dnia 11.03.2003 r., skierowanego do UrzęduSkarbowego Kraków - Krowodrza, w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczenia usług turystyki.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej wyjaśnia:
Usługi, których dotyczy pytanie Spółki, wykonywane są w następujących okolicznościach:
Klient zagraniczny po przeglądnięciu w internecie serwisu turystycznego Spółki zamieszczonego na dzierżawionym w Stanach Zjednoczonych serwerze, wybiera konkretną ofertę pobytu w Czechach. Zamówienia złożone przez klientów kierowane są przez system bezpośrednio do czeskich hoteli świadczących odpowiednie usługi turystyczne. Spółka po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji przez kontrahenta czeskiego wysyła e-mailem potwierdzenie klientowi (voucher) oraz obciąża jego rachunek ceną konkretnej usługi turystycznej. W wyniku automatycznej płatności on-line pieniądze z zawartych transakcji trafiają na konto Spółki.
Powyższych czynności Spółka dokonuje w Polsce, z wykorzystaniem internetu, zakupując usługi od nierezydentów i odsprzedając je nierezydentom (firmy oraz osoby fizyczne). Spółka nie ma na terenie Czech zakładu ani stałego przedstawicielstwa.

W opinii Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, w ocenie przedstawionego stanu faktycznego istotne znaczenie ma klasyfikacja czynności Spółki przez organy statystyczne.
W związku z powyższym Spółka winna wystąpić o wydanie opinii interpretacyjnej dotyczącej kwalifikacji wykonywanej przez siebie usługi do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, Urzędu Statystycznego w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź. Do końca 2003 roku wniosek o wydanie opinii interpretacyjnej, kierowany do Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych - może być złożony we właściwym dla siedziby podmiotu urzędzie statystycznym, odpowiednio w Urzędzie Statystycznym w Krakowie - dla województwa małopolskiego (ust. 3 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z dnia 21 listopada 2002 r. ).

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej informuje, że w PKWiU w grupowaniu 63.3 klasyfikowane są „usługi organizatorów i pośredników turystycznych”, w tym:
- usługi organizatorów - organizowanie wycieczek z kompleksowym programem imprez 63.30.11,
- usługi pośredników - pośrednictwa w sprzedaży biletów, miejsc zakwaterowania wycieczek z kompleksowym programem imprez 63.30.12,
- usługi informacji turystycznej 63.30.13,
- usługi świadczone przez pilotów i przewodników turystycznych 63.30.14.

Jeżeli zatem Spółka świadczy usługę organizatora turystycznego PKWiU 63.30.11, to dla celów tej usługi zakupuje u podmiotów zagranicznych usługi niezbędne do kompleksowej obsługi turystycznej klientów - noclegowe, gastronomiczne, przewodnictwa (pilotażu) itp. Usługi te są za granicą wykonywane przez podmioty zagraniczne na podstawie umówzawartych ze Spółką, jednakże nie w Jej imieniu. Czynności takie de facto polegają na zorganizowaniu obsługi turystycznej i są wykonywane na terytorium Polski. Tym samym sprzedawane usługi, jako wymieniona w załączniku nr 3 (poz. 120) ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 zezm.), są opodatkowane z zastosowaniem stawki 7% podatku VAT.
Jeżeli natomiast Spółka świadczy w kraju usługę pośrednika turystycznego PKWiU 63.30.12, to zgodnie z treścią ww. załącznika do ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 18 ust. 1 tej ustawy sprzedaż tej usługi winna być z zastosowaniem stawki 22%.

W przypadku świadczenia usług pośrednictwa PKWiU 63.30.12, przy ustalaniu podstawy opodatkowania ma zastosowanie art. 16 ust. 1a ww. ustawy.
Należy zauważyć, że w żadnym z ww. przypadków świadczone przez Spółkę usługi nie są usługami turystyki wyjazdowej, o których mowa w art. 4 pkt 5 ww. ustawy. Nie są bowiem takimi usługami usługi świadczone przez Spółkę na zlecenie nierezydenta, dotyczące imprez turystycznych organizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, że w Spółce prawdopodobnie występuje również import usług w postaci „dzierżawy serwera”, a zatem Spółka winna dokonać również klasyfikacji tej usługi.

Niniejsze wyjaśnienie jest sprostowaniem informacji udzielonej przez Urząd Skarbowy Kraków - Krowodrza z dnia 22.05.2003 r. nr PP-1 443/21/03.

Podobne interpretacje: