Drukuj

Jaką stawką podatku VAT winny być opodatkowane: 1) usługi związane z rolnictwem na rzecz usługobiorców indywidualnych prowadzących działalność rolniczą (orka, podorywka, uprawy agrotechniczne, kombajnowanie zbóż, prasowanie słomy i siana, koszenie traw, załadunek obornika, roztrząsanie obornika), które mieszczą się wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem: 01.41.11.-00.00- (usługi związane z uprawami rolniczymi), 2) usługi na rzecz przedsiębiorstw oraz instytucji, polegające na koszeniu poboczy dróg, cmentarzy oraz boisk sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 01.41.12.-00.00- (działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych), 3) usługi polegające na czyszczeniu urządzeń ściekowych, przepychaniu kanalizacji sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 90.00.12.-00.00. (usługi w zakresie opróżniania i czyszczenia szamb).

W myśl przepisu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), który wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r. dla towarów i usług, wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.
Z kolei, na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku Nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.
I tak pod poz. 135 załącznika Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 7 % oraz pod poz. 64 załącznika Nr 6 do ww. ustawy zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 3 % wyszczególnione zostały usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt.
W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż wykonywane przez podatnika usługi zaliczane według Polskiej Klasyfikacji wyrobów i Usług do grupowania 01.41.11 (usługi związane z uprawami rolnymi) oraz do grupowania PKWiU 01.41.12.-00.00- (usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych) - bez względu na czyją rzecz są wykonywane, podlegają do dnia 30 kwietnia 2008 r. opodatkowaniu według stawki 3 %.
W przypadku natomiast usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 90.00.12-00.00 (usługi w zakresie opróżniania i czyszczenia szamb), z uwagi na fakt, iż wymienione zostały pod poz. 153 załącznika Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 7 % stwierdzić należy, iż zgodnie z cyt. wyżej przepisem art. 41 ust. 2 usługi te podlegają opodatkowaniu preferencyjną - 7 % stawką podatku VAT.
Dodatkowo, Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż wyjaśnienia niniejszego udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz podaną klasyfikację statystyczną na świadczone usługi.
W przypadku natomiast wystąpienia trudności w sklasyfikowaniu świadczonych usług podatnik winien zwrócić się do Urzędu Statystycznego Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź z prośbą o podanie właściwego symbolu PKWiU, podając opis świadczonej usługi.

Podobne interpretacje: