Drukuj

Jaką należy stosować stawkę podatku VAT przy infrastrukturze towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (przy modernizacji ujęcia wody, kanalizacji ściekowej) ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 25.02.2004 r. (wpływ do tut. Organu w dniu 27.02.2004 r.) znak TW/885/174/2004 uzupełnionego pismem z dnia 09.03.2004r. (wpływ do tut. Organu - 12.03.2004 r.) znak NF/954/2004 informuję:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka przystępuje do prac związanych z modernizacją ujęcia wody dla miasta ..... oraz modernizacją przepompowni ścieków, z której ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków. Prace modernizacyjne określone w piśmie mają na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej pobieranej przez pompy do przepompowywania ścieków oraz lepszą kontrolę jakości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni. Z uwagi na to, że w 90 % zużyta woda to woda na cele gospodarstw domowych podjęte prace Spółka zakwalifikowała do robót budowlano-montażowych i remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastruktura towarzyszącą.

Do robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 6 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. 27, poz. 268 z późn. zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 18 ust. 1 ustawy obniżono do wysokości 7 %.

W § 66 ust. 4 cyt. rozporządzenia określono, że przez obiekty infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu rozumie się – „urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektoenergetyczne, gazowe i telekomikacyjne”.

Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, iż obniżona stawka podatku VAT na roboty remontowe obowiązuje na podstawie w/w przepisów do dnia 30.04.2004 r. Po zmianie ustawy o VAT od dnia 01.05.2004r. stawka opodatkowania remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą będzie obowiązywała w wysokości wynikającej z nowej ustawy.

Dodatkowo tut. Organ podatkowy informuje, że wymienione w piśmie Spółki przepisy art. 51 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U.11 poz. 50 z późn. zm) stanowiące iż, ”opodatkowaniu podatkiem według stawki 7 % podlega również sprzedaż: - w okresie do 31 grudnia 2003 r. robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrasktrukturą towarzyszącą, utraciły moc z dniem 01.01.2004 r.

Podobne interpretacje: