Drukuj

Jaka stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie dla sprzedaży okien PCV nie wypełnionych szybami, posiadających okucia okienne i nie posiadających okuć okiennych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 25.11.2003 r., informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego:

Spółka z o. o. (...) pismem z dnia 25.11.2003 r. zwróciła się o weryfikację swojego stanowiska dotyczącego stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży okien PCV nie wypełnionych szybami. Spółka informuje w piśmie, że okna PCV niewypełnione szybami, posiadające okucia okienne oraz okna PCV niewypełnione szybami, nie posiadające okuć okiennych traktuje jako wyroby niekompletne i dlatego stosuje stawkę podatku od towarów i usług 22%.

Do ww. pisma Spółka (...) dołącza ksero pisma z Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikowanych z dnia 22.10.2003 r., znak: (...), w którym Ośrodek w oparciu o przedstawiony opis wyraża opinię, iż okna z PCV niewypełnione szybami, posiadające okucia okienne i nie posiadające okuć, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 25.23.14-50.12 „Okna i ich ościeżnice z polichlorku winylu, dla budownictwa" (SWW 1365-222).

Urząd Skarbowy informuje, że w okresie 1993 r. do 2003 r. w załącznikach do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) „Wykaz materiałów i usług (robót budowlanych), których sprzedaż jest objęta stawką podatku w wysokości 7%" wyszczególniana jest sprzedaż okien z PCV, tj:

1993 r.;

Załącznik nr 5 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, poz. nr 26;
SWW 1365 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, za wyjątkiem 1365-45 (okucia meblowe zamykające z tworzyw sztucznych), 1365-46 (Okucia meblowe łączące, uchwytowe, ochraniające i ozdobne z tworzyw sztucznych), 1365-47 (okucia meblowe przytrzymujące, akcesoria meblowe i części konstrukcyjne mebli z tworzyw sztucznych);
Szczegółowo poszczególne SWW dotyczące wyrobów otworowych z tworzyw sztucznych dla budownictwa wymienione są w pozycjach 1365-2;

1994 r. - 1995 r. (identyczne);

Załącznik nr 5 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, poz. nr 51;
SWW 1365 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, za wyjątkiem 1365-45 (okucia meblowe zamykające z tworzyw sztucznych), 1365-46 (Okucia meblowe łączące, uchwytowe, ochraniające i ozdobne z tworzyw sztucznych), 1365-47 (okucia meblowe przytrzymujące, akcesoria meblowe i części konstrukcyjne mebli z tworzyw sztucznych) i – 8;

- 1996 r. - 2002 r. (identyczne);

Załącznik nr 5 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, poz. nr 50;
SWW 1365 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, za wyjątkiem 1365-45 (okucia meblowe zamykające z tworzyw sztucznych), 1365-46 (Okucia meblowe łączące, uchwytowe, ochraniające i ozdobne z tworzyw sztucznych), 1365-47 (okucia meblowe przytrzymujące, akcesoria meblowe i części konstrukcyjne mebli z tworzyw sztucznych) i – 8;

- 2003 r.;

Załącznik nr 5 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, czyli towary i usługi, których sprzedaż jest objęta stawką podatku 7%, poz. nr 12;
Symbol PKWiU ex 25.23 - Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa - z wyłączeniem budynków prefabrykowanych z tworzyw sztucznych (PKWiU 25.23.2), zbiorników kadzi, cystern i podobnych pojemników o pojemności powyżej 300 l, z tworzyw sztucznych do innych zastosowań (PKWiU ex 25.23.13), stolarki okrętowej (PKWiU 25.23.14-50.2, 25.23.14-50.50);
ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu/usługi z danego grupowania;
W PKWiU symbol 25.23.14-50.12 - dotyczy: Okna i ich ościeżnia z polichlorku winylu dla budownictwa.

W przedstawionej wyżej informacji na przestrzeni poszczególnych lat nigdzie nie określono wyrobów tzw. niekompletnych.

Innym zagadnieniem jest opodatkowanie profili wykonanych z PCV przeznaczonych do produkcji stolarki okiennej i drzwiowej, które to elementy zostały zakwalifikowane do PKWiU 25.21.10-70.2 (SWW 1361-543) i nie są wymienione w załącznikach do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym jako opodatkowane stawką podatku w wysokości 7%.

W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego sprzedaż okien z PCV dla budownictwa o symbolu PKWiU 25.23.14-50.12 podlega opodatkowaniu stawką 7%. Błędna jest teza Podatnika, że okna PCV niewypełnione szybami, posiadające okucia okienne i nie posiadające okuć okiennych jako wyroby niekompletne opodatkowane są wg stawki 22%.

Podobne interpretacje: