Drukuj

Jaką stawkę podatku VAT stosuje się dla: - usług związanych z zielenią miejską (PKWiU 01.41.12) polegających na pielęgnacji trawników, żywopłotów, nasadzaniu i utrzymaniu klombów, zieleńców, ścince i pielęgnacji drzew na terenie miejskim, - usług związanych z gospodarką leśną (PKWiU 02.02.10) polegających na zakładaniu i ochronie upraw leśnych, pielęgnacji młodników, wycince i zrywce drzew, - sprzedaży drewna stosowego nieprzerobionego (PKWiU 02.01.)

Stosownie do postanowień zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 24.03.2003 r. (data wpływu 26.03.2003 r.) Urząd Skarbowy w Brzesku uprzejmie informuje:

Pismem z dnia 24.03.2003 r. uzupełnionym pismami z 04 i 16.04.2003 r. zwrócił się Pan o podanie stawek podatku od towarów i usług właściwych dla sprzedaży:
- usług związanych z zielenią miejską o symbolu PKWiU 01.41.12, polegających na pielęgnacji trawników, żywopłotów, nasadzaniu i utrzymaniu klombów, zieleńców, ścince i pielęgnacji drzew na terenie miejskim,
- usług związanych z gospodarką leśną o symbolu PKWiU 02.02.10, polegających na zakładaniu i ochronie upraw leśnych, pielęgnacji młodników, wycince i zrywce drzew,
-drewna stosowego nieprzerobionego o symbolu PKWiU 02.01.

1. W pozycji 1 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stanowiącego wykaz usług, których świadczenie jest zwolnione od podatku wymieniono usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i działalności schronisk dla zwierząt (symbol PKWiU ex 01.4). Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług w sekcji A, w grupie 01.4 „usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych" wymienia podkategorię „usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych" (PKWiU 01.41.12), posiadającą powiązanie m. in. z podbranżą Klasyfikacji Usług o symbolu 72301 „urządzanie i utrzymywanie zieleni miejskiej".

2. W pozycji 2 załącznika nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym zawierającym wykaz usług, których świadczenie jest zwolnione od podatku wymieniono usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów (symbol PKWiU ex 02.02.10). W tej podkategorii wymieniono usługi związane ze szkółkami leśnymi o symbolu PKWiU 02.02.10-00-10, usługi związane z hodowlą lasu o symbolu PKWiU 02.02.10-00.20 oraz usługi ochrony lasu o symbolu PKWiU 02.02.10-00.40, które posiadają powiązania z podbranżą Klasyfikacji Usług o symbolu 45101 „usługi w zakresie zagospodarowania lasu" obejmującej zalesienia i odnowienia lasu, pielęgnowanie drzewostanów, melioracje leśne i ochronę lasu. Z kolei usługi związane z pozyskiwaniem drewna o symbolu PKWiU 02.02.10-00.30 powiązane są z podbranżą Klasyfikacji Usług 45201 "usługi w zakresie użytkowania lasu" obejmującej pozyskiwanie i wywóz drewna.

3. W pozycji 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) stanowiącego listę towarów, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 7% wymieniono m. in. drewno surowe nieobrobione (PKWiU 02.01.1).

Zatem sprzedaż usług wymienionych w punkcie 1 i 2 korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, natomiast sprzedaż towaru wymienionego w punkcie 3 podlega opodatkowaniu stawką podatkową w wysokości 7%.

Mając na uwadze, iż w piśmie nie podano symbolu statystycznego konkretnego wyrobu i usługi lecz symbol grup wyrobów i usług, tut. Urząd zastrzega, iż poprawne zaklasyfikowanie przedmiotu sprzedaży do odpowiedniego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług stanowi podstawę prawidłowego ustalenia stawki podatkowej właściwej dojego sprzedaży. Do wydawania opinii klasyfikacyjnych oraz udzielania pomocy w zaklasyfikowaniu wyrobów do poszczególnych grupowań PKWiU uprawniony jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Podobne interpretacje: