Drukuj

Czy dla zastosowania stawki 7% dla robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą jest wymagane uzyskanie oświadczenia o proporcjach wykorzystania infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu na potrzeby mieszkaniowe?

Roboty budowlano-montażowe oraz remonty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą do dnia 31 grudnia 2003 r. podlegały opodatkowaniu stawką 7% na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Od dnia 1 stycznia 2004 r. możliwość stosowania stawki 7% do robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą świadczonych przez podatnika wynika z § 66 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.).

Zarówno obiekty budownictwa mieszkaniowego, jak i obiekty infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu zostały zdefiniowane w § 66 ust. 3 i 4 w/w rozporządzenia (do dnia 31 stycznia 2003 r. w art. 51 ust. 3 i 4 ustawy o VAT). Przywołane przepisy nie zawierały i obecnie nie zawierają żadnych wymogów formalnych w zakresie dokumentowania dla wykazania związku usług i robót wykonywanych przez podatnika z obiektami infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu oraz sposobu ustalania różnicy podatku od towarów i usług podlegających zwrotowi w przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedaży niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług (Dz. U. Nr 109, poz. 1250 ze zm.) reguluje zasady ustalania zwrotu różnicy podatku przez podatników świadczących usługi wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, nie odnosi się natomiast do prawa do korzystania z 7-procentowej stawki VAT z tytułu świadczenia przedmiotowych robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą .

Ponadto informujemy, że z uwagi na utratę mocy z dniem 1 stycznia 2004 r., art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT oraz przeniesienie uregulowań zawartych w art. 51 ustawy o VAT do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1999 r. przestało obowiązywać z dniem 1 stycznia.

Zatem na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, jak i przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2004 r. dla zastosowania stawki 7% do robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą wykonywanych przez podatnika nie jest wymagane uzyskanie oświadczenia o proporcjach wykorzystania infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu na potrzeby mieszkaniowe.

Podobne interpretacje: