Drukuj

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować dla usług: - projektowania mostów, przepustów, dróg, zabezpieczenia korony drogi i organizacji ruchu drogowego, - nadzoru budowy mostów, dróg, przepustów, boisk sportowych, parkingów i zatok autobusowych, - badania i oceny stanu dróg, mostów i przepustów oraz pomiaru natężenia ruchu drogowego?

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 9 kwietnia 2003 r. (wpływ 14.04.2003 r.) w sprawie opodat­kowania podatkiem od towarów i usług:
1. projektowania mostów, przepustów, dróg, zabezpieczenia osuwisk, korony drogi, projektowania organizacji ruchu drogowego;
2. nadzoru budowy mostów, dróg, przepustów, boisk sportowych, szkolnych i gmin­nych, parkingów, zatok autobusowych;
3. badania i oceny stanu dróg, mostów i przepustów, pomiaru natężenia ruchu drogo­wego
- uprzejmie wyjaśnia:

Do dnia 31.12.2002 r. w poz. 81 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) wymienione były - bez względu na symbol KWiU - „Usługi związane z budową, utrzymaniem, remontami i modernizacją autostrad, dróg, ulic i placów oraz obiektów mostowych".

Założeniem ustawodawcy było obniżenie stawki podatku od towarów i usług do 7% wyłącznie dla robót budowlano-montażowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 lit. b powołanej ustawy bę­dących usługami. Stąd też w załączniku nr 3, w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2003 r., jednoznacznie zostały wskazane wyłącznie roboty ogólnobudowlane do­tyczące w/w budowli, klasyfikowane wg PKWiU w grupowaniu 45.21.2 i 45.23.1. Usługi projektowania związane z w/w obiektami są klasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 74.2 „Usługi architektoniczne i inżynierskie".

Wobec powyższego, zarówno w stanie prawnym obowiązującym do 31.12.2002 r., jak i według załącznika nr 3 w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2003 r., usługi projektowe związane z budową autostrad, dróg i obiektów mostowych opodat­kowane są stawką podstawową w wysokości 22%.

Również usługi nadzorowania budowy dróg, mostów, przepustów, usługi bada­nia i oceny stanu dróg i mostów nie mogą korzystać z obniżonej do 7% stawki podatku od towarów i usług, nie zostały bowiem wymienione w załączniku nr 3 do cytowanej ustawy.

W odniesieniu zaś do zapytania zawartego w pkt 2, w części dotyczącej opodatkowania usług nadzoru budowlanego przy budowie boisk sportowych szkol­nych i gminnych, tutejszy Urząd zauważa, iż obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku od towarów i usług - na podstawie poz. 86 załącznika nr 5 - stosuje się dla usług bu­dowy, remontu i bieżącej konserwacji budynków, a nie budowli do których klasyfikuje się boiska i budowle sportowe (PKOB 2411).

Ponadto, jak wskazano powyżej, wykonywane przez Pana usługi nie kwalifikują się do robót budowlano-montażowych, dla których na podstawie poz. 86 załącz­nika nr 5, przewidziano obniżoną stawkę podatku.

W związku z powyższym, tutejszy Urząd nie może zgodzić się ze stanowiskiem za­wartym w Pana piśmie.

Tutejszy Urząd nadmienia jednocześnie, iż opodatkowanie usług projektowych związanych z budową autostrad, dróg i obiektów mostowych budziło w 2002 r. oraz w latach poprzednich wiele kontrowersji i było przedmiotem sprzecznych inter­pretacji.

Wobec powyższego, tut. Urząd uprzejmie informuje, że nie będzie kwestiono­wał ewentualnie dotychczas stosowanej stawki 7% w przypadku posiadania przez Pa­na indywidualnego wyjaśnienia w tej sprawie.

Podobne interpretacje: