Drukuj

Podatnik zwrócił się z zapytaniem jakie dokumenty powinien uzyskać aby możliwe było zastosowanie stawki 7% VAT dla sprzedaży usług i robót związanych z bieżącą konserwacją infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w związku z pismem z dnia 17.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje:

Usługi i roboty związane z bieżącą konserwacją infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu do dnia 31 grudnia 2003 r. podlegały opodatkowaniu stawką 7% na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 lit. a w związku z załącznikiem nr 5 poz. 83 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).

Od dnia 1 stycznia 2004 r. możliwość stosowania stawki 7% do usług świadczonych przez podatnika wynika z § 66 ust. 1 pkt 2 w związku z załącznikiem nr 4 poz. 83 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Zarówno obiekty budownictwa mieszkaniowego, jak i obiekty infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu zostały zdefiniowane w § 66 ust. 3 i 4 w/w rozporządzenia (do dnia 31 stycznia 2003 r. w art. 51 ust. 3 i 4 w/w ustawy). Przywołane przepisy nie zawierały i obecnie nie zawierają żadnych wymogów formalnych w zakresie dokumentowania dla wykazania związku usług i robót wykonywanych przez podatnika z obiektami infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu oraz sposobu ustalania różnicy podatku od towarów i usług podlegających zwrotowi w przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedaży niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług (Dz. U. Nr 109, poz. 1250 ze zm.) reguluje zasady ustalania zwrotu różnicy podatku przez podatników świadczących usługi wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, nie odnosi się natomiast do prawa do korzystania z 7-procentowej stawki VAT z tytułu świadczenia przedmiotowych usług.

Zarówno na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, jak i przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2004 r. dla zastosowania stawki 7% do usług świadczonych przez podatnika nie jest wymagane uzyskanie oświadczenia o proporcjach wykorzystania infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu na potrzeby mieszkaniowe.

Podobne interpretacje: