Drukuj

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług w stosunku do usług pośredniczenia w kredytach na zakup nieruchomości?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Strony z dnia 29.06.2004 r. w zakresie podatku od towarów i usług, wyjaśnia:

W dniu 29 czerwca 2004 r. Spółka zwróciła się m.in. o udzielenie pisemnej informacji w zakresie zastosowania stawki podatku od towarów i usług w stosunku do usług pośredniczenia w kredytach na zakup nieruchomości. Dostarczony przez Spółkę symbol PKWiU 70.30.00 obejmuje wyłącznie działalność firmy polegającą na pośredniczeniu w sprzedaży nieruchomości, opodatkowaną stawką podatku od towarów i usług podstawową - 22%.

W kwestii usług pośrednictwa finansowego polegających na "pośredniczeniu w kredytach mieszkaniowych" - Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta wyjaśnia:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 (poz.3) do obowiązującej od 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), usługi pośrednictwa finansowego zakwalifikowane do PKWiU - sekcja J ex (65-67) są zwolnione od podatku od towarów i usług, z wyłączeniem:

1) działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
2) usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
3) usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),
4) usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,
5) usług ściągania długów oraz faktoringu,
6) usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach,obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiemwymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług,
7) usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji iinnych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług,
8) transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,
9) transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Reasumując, jeżeli usługi pośrednictwa finansowego, polegające na pośredniczeniu przy zawieraniu kredytów, zakwalifikowane do PKWiU - sekcja J ex 65-67 nie zostały wymienione powyżej w pkt od 1 - 9, to korzystają one ze zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług. W przeciwnym wypadku, świadczone usługi podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług podstawową 22%.

Podobne interpretacje: