Drukuj

Podatnik ma wątpliwości odnośnie wysokości stawki podatkowej stosowanej dla świadczenia usług o symbolu PKWiU ex 02.02.10 związanych z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna. Zdaniem podatnika świadczenie w/wym. usług korzysta z opodatkowania 3% stawką podatkową.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika bez znaku z dnia 24.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stawki podatkowej stosowanej do usług związanych z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Podatnik wykonuje usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna o symbolu PKWiU ex 02.02.10. Powyższe usługi zostały wykazane jednocześnie w poz. 136 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm) stanowiącego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% oraz w poz. 65 załącznika nr 6do w/wym. ustawy stanowiącego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%.

W związku z powyższym podatnik ma wątpliwości odnośnie wysokości stawki podatkowej stosowanej dla świadczenia usług o symbolu PKWiU ex 02.02.10 związanych z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna. Zdaniem podatnika świadczenie w/wym. usług korzysta z opodatkowania 3% stawką podatkową.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm) dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W poz. 136 załączniku nr 3 wymieniono usługi o symbolu PKWiU ex 02.02.10 „Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów”. Zaś z objaśnienia nr 2 do w/wym. załącznika wynika, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawką 0% i 3% a znak “ex” oznacza, że dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

Ustawodawca w Dziale XIII, art. 146 ust. 1 pkt 1 w/cyt. ustawy zawarł przepis przejściowy na mocy, którego w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W poz. 65 załącznika nr 6 także zostały wymienione przedmiotowe usługi o symbolu PKWiU ex 02.02.10.

Reasumując stwierdzić należy, iż świadczenie usług zaklasyfikowanych jako PKWiU ex 02.02.10 „Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów” podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 3% do dnia 30 kwietnia 2008r.

Niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku od towarów i usług została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę oraz w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu wydania postanowienia.

Podobne interpretacje: