Drukuj

Jaka stawka VAT obowiązuje przy sprzedaży nieruchomości (gruntu i budynku letniskowego o PKOB 1110) na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy, a nieruchomość ta została zabudowana w 2004 r. budynkiem letniskowym na podstawie zezwolenia na budowę?

POSTNOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nidzicy po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.02.2005 r. (data wpływu do US - 21.02.2005 r.) uzupełnionego w dniach 11.03.2005 r. (data wpływu do US - 14.03.2005 r.) i 28.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie - „jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy sprzedaży nieruchomości (gruntu i budynku letniskowego PKOB 1110) na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy a nieruchomość ta została zabudowana budynkiem letniskowym na podstawie zezwolenia na budowę"... informuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik jest właścicielem gruntu, który wydzierżawiono na okres od dnia 20.03.1991 r. do dnia 01.09.2004 r. na cele rekreacyjne osobie fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. W 2004 r. dzierżawca zabudował nieruchomość domkiem letniskowym na podstawie pozwolenia na budowę polegającą na przebudowie i rozbudowie budynku stodoły. Przedstawiając stan faktyczny wnioskodawca podał, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) domki wypoczynkowe (letniskowe) obejmuje klasa 1110.

UZASADNIENIE

Podatnik zwrócił się z zapytaniem jaka stawka VAT obowiązuje przy sprzedaży nieruchomości (gruntu i budynku letniskowego o PKOB 1110) na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy, a nieruchomość ta została zabudowana budynkiem letniskowym na podstawie zezwolenia na budowę.

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wprowadza zgodnie z treścią art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b - obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku VAT w odniesieniu do dostawy obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, obowiązującą od dnia wejścia w życie ustawy tj. 01.05.2004 r. do dnia 31.12.2007 r.

W celu ustalenia prawidłowej stawki podatku w odniesieniu do wskazanego w pytaniu obiektu należy posłużyć się definicją zawartą w art. 2 pkt 12 ww. ustawy, zgodnie z którą przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania- wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustalenie stawki podatku VAT wymaga przede wszystkim zdefiniowania, do jakiego rodzaju budynków należeć będzie wymieniony przez Podatnika+ w piśmie dom letniskowy. Według objaśnień do schematu PKOB zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), do grupowania 1110 - budynki mieszkalne jednorodzinne zalicza się m.in. samodzielne budynki takie jak: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie itp.

Należy zwrócić uwagę na użyte przez ustawodawcę sformułowanie zawarte w art. 2 pkt 12 dotyczące obiektów budownictwa mieszkaniowego, przez które rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB m. in. w grupie 111, klasa 1110. W świetle powyższego, jeśli dom letniskowy mieści się w grupowaniu PKOB 111 (taką klasyfikację PKOB podał Podatnik przedstawiając stan faktyczny) i jest budynkiem mieszkalnym rodzinnym stałego zamieszkania, to usługa polegająca na dostawie ww. obiektu wraz z gruntem na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy, a nieruchomość ta została zabudowana budynkiem letniskowym na podstawie zezwolenia na budowę zdaniem tut. organu podatkowego, podlegać będzie opodatkowaniu według preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7% na podstawie przytoczonego na wstępie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług do dnia 31.12.2007 r. W myśl art. 29 ust. 5 ww. ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych, albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że w przypadku dostawy gruntu związanego z budynkiem obowiązuje stawka podatku właściwa dla tego budynku. Zgodnie bowiem z art. 48 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) budynek stanowi część składową gruntu.

Podobne interpretacje: