Drukuj

Stan faktyczny: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przy Uniwersytecie funkcjonuje stołówka akademicka prowadzona przez personel Uniwersytetu dla studentów i pracowników. Stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest ściśle związane z działalnością Uniwersytetu. Pytanie: Wnioskodawca pyta czy słusznym jest stosowanie różnych stawek podatku od towarów i usług i tak: 1. przy sprzedaży: a) posiłków dla studentów i pracowników Uniwersytetu- stawki zwolnionej (PKWiU 80.30.12-00.00), b) dań garmażeryjnych dla osób z zewnątrz- stawki 7% (PKWiU 55.51.10-00.00), 2. organizowanie imprez okolicznościowych (wesela, studniówki, rauty itp.) wraz z zapewnieniem wyżywienia i obsługą kelnerską (PKWiU 55.30.11-00.00) oraz sprzedaż detaliczną nieprzetworzonych towarów (PKWiU 52) ze stawką podstawową 22%.

P O S T A N O W I E NI E

Na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku znak L.dz. AK/9/2005 z dnia 07.02.2005 r. nadanego w urzędzie pocztowym w Lublinie w dniu 07.02.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w sprawie stawek podatku od towarów i usług przy sprzedaży posiłków przez stołówkę akademicką, organizowania imprez okolicznościowych- informuję, iż stanowisko wyrażone w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe; natomiast w zakresie sprzedaży detalicznej nieprzetworzonych towarów- stanowisko jest nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 07.02.2005 r. Uniwersytet zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przy Uniwersytecie funkcjonuje stołówka akademicka prowadzona przez personel Uniwersytetu dla studentów i pracowników. Stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest ściśle związane z działalnością Uniwersytetu. Wnioskodawca pyta czy słusznym jest stosowanie różnych stawek podatku od towarów i usług i tak:
1. przy sprzedaży:
a) posiłków dla studentów i pracowników Uniwersytetu- stawki zwolnionej (PKWiU 80.30.12-00.00),
b) dań garmażeryjnych dla osób z zewnątrz- stawki 7% (PKWiU 55.51.10-00.00),
2. organizowanie imprez okolicznościowych (wesela, studniówki, rauty itp.) wraz z zapewnieniem wyżywienia i obsługą kelnerską (PKWiU 55.30.11-00.00) oraz sprzedaż detaliczną nieprzetworzonych towarów (PKWiU 52) ze stawką podstawową 22%.

W przedstawionym w w/w piśmie stanie faktycznym organ w części podziela stanowisko Podatnika.

Prowadzenie stołówki przez personel szkoły dla uczniów i pracowników placówki, pod warunkiem, że stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a jej prowadzenie jest ściśle związane z działalnością szkoły klasyfikowane są jako usługi w zakresie edukacji PKWiU 80. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. Przedmiotowe usługi wymienione są w pozycji 7 ww. załącznika.

W przypadku usług zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 55.51.10 jako usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych zastosowanie będzie miał § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi, że w okresie do 31.12.2007 r. obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się do usług związanych z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.4) oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU ex 55.5), z wyłączeniem:
1. sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
2. sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%.
Ponieważ symbol ex oznacza, że stawka ma zastosowanie tylko do danego wyrobu lub usługi z danego grupowania a organizowanie imprez okolicznościowych wraz z zapewnieniem wyżywienia i obsługą kelnerską są klasyfikowane wg PKWiU do grupowania 55.30.11 jako usługi gastronomiczne to zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu wg stawki podstawowej tj. 22%.
W przypadku sprzedaży detalicznej nieprzetworzonych towarów klasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 52 jako "usługi w zakresie handlu detalicznego, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli i paliw; naprawy artykułów użytku osobistego i domowego" należy stosować stawki właściwe dla danego towaru ustalone zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia. Informacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14 b §1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy - do czasu jej zmiany albo uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zażalenie od postanowienia organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. (art. 222 oraz 239 Ordynacji podatkowej).

Podobne interpretacje: