Drukuj

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować wykonując wskazane usługi w związku z obowiązującą z dniem 1 stycznia 2003r. nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, którą nadano nowe brzmienie załącznikom do ustawy poprzez wprowadzenie oznaczeń klasyfikacyjnych towarów i usług wg PKWiU. Jednakże w załączniku nr 3 nie wymieniono świadczonych przez podatnika „robót związanych z zakładaniem instalacji sygnalizacyjnych na drogach PKWiU 45.34.21”. Zdaniem podatnika sprzedaż ww. usług pozostaje opodatkowana stawką 7% na podstawie art. 5 i 6 ustawy z dnia 4 grudnia 2002r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 213, poz.1803).

Stan faktyczny :
Podatnik świadczy usługi w zakresie budowy, nadzoru i eksploatacji sygnalizacji świetlnych na drogach. W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2002r. podatnik do sprzedaży usług stosował 7% stawkę podatku - na podstawie poz.81 załącznika nr 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) - „usługi związane z budową, utrzymaniem, remontami i modernizacją autostrad, dróg, ulic, placów oraz obiektów mostowych”, w którym ustawodawca nie odwołał się do oznaczeń statystycznych.
Ocena prawna stanu faktycznego:
W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2002r. podatnik prawidłowo stosował 7% stawkę podatku od towarów i usług do sprzedaży usług dotyczących budowy i utrzymania instalacji sygnalizacyjnych na drogach - na podstawie art. 18 ust.2 ustawy, poz.81 załącznik nr 3 „usługi związane z budową, utrzymaniem, remontami i modernizacją autostrad, dróg, ulic, placów oraz obiektów mostowych”. Bowiem instalacja sygnalizacyjna jest elementem drogi, co wynika z definicji „drogi” zawartej w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U.Nr 71 poz.838 z 2000r.), Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (KOB51-53), przepisów Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych, rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U.43, poz.240) oraz Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

Również w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003r. podatnikowi przysługuje 7% stawka podatku od towarów i usług do sprzedaży usług polegających na budowie i utrzymaniu instalacji sygnalizacyjnych na drogach - mimo, że świadczone przez niego usługi nie zostały wymienione w załącznikach do ustawy. Obniżona stawka do sprzedaży powyższych usług wynika z przepisów art. 6 ustawy z dnia 4 grudnia 2002r., zgodnie z którymi w przypadku gdy po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wprowadzone zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczące nowych oznaczeń klasyfikacyjnych towarów, usług oraz obiektów budowlanych (PKWiU, PKOB) prowadziłyby do zmian dotychczas stosowanych stawek podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowym albo prowadziłyby do zwolnienia od podatku lub opodatkowania, podatnik stosuje stawki lub zwolnienia określone w ustawie w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2002r.

Podobne interpretacje: