Drukuj

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez agenta na rzecz Totalizatora Sportowego.

POSTANOWIENIENa podstawie:• art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60)

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 24.06.2005r. przez Panią ... , dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE We wniosku z dnia 24.06.2005r. złożonym przez ........ przedstawiono następujący stan faktyczny: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonywane są na rzecz Totalizatora Sportowego sp. z o.o. usługi polegające na:• stałym zawieraniu umów sprzedaży zakładów w imieniu i na rachunek tej Spółki oraz• stałym zawieraniu umów sprzedaży losów loterii pieniężnych we własnym imieniu i na rachunek tej Spółki.Z tytułu prowadzenia powyższej działalności otrzymywane jest od Totalizatora Sportowego stosowne wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od wartości sprzedaży losów bądź zakładów używanych w grach prowadzonych przez tę Spółkę. Wykonywane przez agentów usługi klasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 92.71 „usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów”, branża 92, tj. usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem.

Pytanie Podatnika: czy świadczenie opisanych wyżej usług agencyjnych na rzecz Totalizatora Sportowego, tj Spółki wykonującej Monopol Państwa w zakresie sprzedaży gier losowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też jest od tego podatku zwolnione...

Stanowisko Podatnika w sprawie: usługi świadczone przez agenta na rzecz Totalizatora Sportowego sp. z o.o. podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu udziela następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 cytowanej powyżej ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy, w którym pod pozycją 11 wymieniono usługi oznaczone symbolem PKWiU ex 92, tj. usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem, z wyłączeniem:1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi2) usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych 3) usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych ( PKWiU 92.61)4) wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego ( PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33 i 92.34.11) oraz wstępu na imprezy sportowe5) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5)6) działalności agencji informacyjnych7) usług wydawniczych usług radia i telewizji (PKWiU 99.2), z zastrzeżeniem poz. 12. Jednakże zgodnie z objaśnieniem do cytowanego załącznika nr 4 (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1.06.2005r. – zmiana wprowadzona ustawą z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. 90, poz. 756) zwolnienie z podatku od towarów i usług dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Mając na uwadze powyższe i stan faktyczny należy stwierdzić, że usługi pośrednictwa przy sprzedaży gier liczbowych i loterii pieniężnych na rzecz Totalizatora Sportowego, czy też zakładów wzajemnych od 1.06.2005r. nie korzystają więc już ze zwolnienia przedmiotowego. Świadczone są bowiem w ramach działalności gospodarczej, która ma za cel, co do zasady, systematyczne dążenie do osiągania zysków. Usługi te są opodatkowane VAT wg stawki 22% zgodnie z art. 41 ust. 1 w/cyt. ustawy o VAT. Zatem stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie w przedmiotowej sprawie należy uznać za nieprawidłowe.

Naczelnik tut. Urzędu informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia; traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. Zgodnie z art. 14 b § 1 i 2 interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na niniejsze postanowienie służy zgodnie z art. 14 a § 4 zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.Złożenie zażalenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Podobne interpretacje: