Drukuj

Gmina w ramach programu współfinansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej realizuje zadanie inwestycyjne „Poprawa infrastruktury drogowej...”. Gmina jest beneficjentem dotacji ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w wysokości 75% wartości zadania oraz w pozostałej części z własnych środków finansowych Jednostki. Czy zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.2002r. wykonawca może zastosować obniżoną do 0% stawkę podatku VAT do części należności za świadczone usługi, które będą finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Czy budowa kanalizacji sanitarnej w przedmiotowej inwestycji może być zaliczona jako obiekt infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu z uwagi na fakt, że umożliwi to podłączenie osiedla jednorodzinnego z gminną siecią kanalizacyjną.

Zgodnie z art.14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Jednostki z dnia 09.02.2004r. (data wpływu 24.02.2004r.) nr RF/3104/15/2004, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew informuje, jak niżej:

W myśl § 15 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) za środki finansowe z pomocy zagranicznej uważa się, z uwzględnieniem ust. 4 i 5, bezzwrotne środki przekazane polski podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie:

  • umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy.

Zgodnie z § 62 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. cyt. pow. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do świadczenia usług nabywanych za środki finansowe z pomocy zagranicznej, o których mowa w § 15 ust. 3 – 5, jeżeli zawarta została pisemna umowa o świadczenie tych usług, zarejestrowana przez Komitet Integracji Europejskiej. Przepis ten stosuje się również do świadczenia usług, których nabycie finansowane jest w części ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 15 ust. 3 pkt 1 i w części z innych, własnych środków finansowych podatnika- § 62 ust. 1a powołanego rozporządzenia.

Przepisu § 62 ust. 1 i 1a rozporządzenia nie stosuje się, gdy umowa, o której mowa w § 15 ust. 3 pkt 1, przewiduje, możliwość sfinansowania podatku ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej - § 62 ust. 3 rozporządzenia.

A zatem w przypadku współfinansowania usług nabywanych ze środków pomocowych, stawkę 0% stosuje podmiot świadczący usługę do wartości całej usługi, pod warunkiem, że pisemna umowa na świadczenie tych usług została zarejestrowana w Komitecie Integracji Europejskiej a ponadto z zawartej umowy z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przekazaniu polskim podmiotom bezzwrotnych środków finansowych wynika, że nie przewiduje się możliwości sfinansowania podatku z tych środków.

Wobec powyższego, przepis ten ma zastosowanie wtedy, gdy wykonawca usługi jest w Polsce podatnikiem podatku VAT, bowiem to on obciążając nabywcę należnością za świadczone usługi nalicza podatek VAT.

Ww. przepisy prawne obowiązują do dnia 31 grudnia 2003r. na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 września 2003r. (obowiązującego od 9 września 2003r.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 158 poz. 1534) oraz do dnia 30 kwietnia 2004r. na podstawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2004r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2003r. Nr 224 poz. 2229), w którym w § 1 ust. 6 dodano § 70b, w myśl którego przepis § 62 ust. 1a ma zastosowanie do usług wykonanych do dnia 30 kwietnia 2004.

Ponadto Urząd informuje, iż zgodnie z art. 51 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) przez obiekty infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b rozumie się urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne jeżeli związane są one z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Podobne interpretacje: