Drukuj

Czy usługi rzeczoznawstwa (ekspertyzy) wykonywane przez Podatnika na rzecz spółki działającej na zlecenie firm ubezpieczeniowych, dotyczące oględzin na miejscu wystąpienia szkody i wyceny powstałej szkody powinny być zwolnione od podatku VAT na podstawie załącznika Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów (Dz. U. Nr 54, poz. 535), czy też opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%? W ocenie Podatnika, wykonywane przez niego usługi powinny być objęte zwolnieniem od podatku VAT, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do ustawy o VAT.

Stan faktyczny:

Podatnik – osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą zaklasyfikowaną jako:

  • działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi PKWiU 67.20.Z.;
  • badania i analizy techniczne PKWiU 74.30.Z.

W ramach prowadzonej działalności Podatnik wykonuje usługi rzeczoznawstwa na zlecenie spółki prowadzącej działalność pomocniczą związaną z ubezpieczeniami. Spółka, na której rzecz Podatnik wykonuje usługi, otrzymuje od firm ubezpieczeniowych lub innych podmiotów zlecenia na wykonanie oględzin i dokonanie wyceny szkody powstałej w transporcie, określenie przyczyny jej powstania, szkód majątkowych itp. W przypadku, gdy szkoda powstała na terytorium kraju, spółka ta angażuje Podatnika, jako wyspecjalizowany podmiot krajowy do oględzin i wyceny tej szkody. Po otrzymaniu zlecenia, Podatnik w ramach własnej działalności gospodarczej udaje się na miejsce wystąpienia szkody i poddaje oględzinom uszkodzone mienie, zbiera informacje na temat okoliczności powstania szkody, jej przyczyn, rozmiaru itp., a także kompletuje dokumenty związane ze szkodą, sporządza dokumentację fotograficzną i w oparciu o zebrane informacje sporządza raport, który przekazuje spółce.

Za świadczone przez siebie usługi rzeczoznawstwa, Podatnik obciąża Zleceniodawcę fakturą VAT stosując stawkę podatku VAT w wysokości 22 %.

Spółka po otrzymaniu raportu i dokonaniu ewentualnych poprawek przekazuje go firmie ubezpieczeniowej lub innemu zleceniodawcy. Spółka za wykonaną usługę rzeczoznawstwa obciąża firmę ubezpieczeniową fakturą VAT stosując – zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o VAT – zwolnienie od podatku VAT.

Wszystkie czynności, które wykonuje Podatnik w związku z otrzymanym zleceniem są w efekcie wykonywane na rzecz firm ubezpieczeniowych, chociaż bezpośrednim zleceniodawcą Podatnika jest spółka pośrednicząca, nie będąca firmą ubezpieczeniową.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 3 w/w załącznika wymienione zostały usługi pośrednictwa finansowego zaklasyfikowane wg PKWiU do Sekcji J ex 65-67 z wyłączeniem m.in. usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Z powyższego wynika, że:

  1. usługi świadczone przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczone w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń korzystają ze zwolnienia od podatku VAT;
  2. usługi doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20,-00.30), są z tego zwolnienia wyłączone i podlegają opodatkowaniu wg stawki podstawowej 22%, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dla stwierdzenia, czy świadczone przez Podatnika usługi objęte są w/w zwolnieniem od podatku VAT, istotnym jest ustalenie, czy w danym przypadku mamy do czynienia z działaniami w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu, Podatnik wykonuje czynności wstępnej likwidacji szkód oraz ich wyceny w imieniu własnym na rzecz spółki prowadzącej m.in. działalność pomocniczą związaną z ubezpieczeniami. Przy czym, z wyjaśnień Podatnika wynika, iż spółka zlecająca Podatnikowi wykonanie przedmiotowych usług nie posiada statusu zakładu ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej.

W niniejszym przypadku, bezpośrednim odbiorcą świadczonych przez Podatnika usług jest w/w spółka, a nie zakład ubezpieczeniowy. Nie można zatem mówić o wykonywaniu czynności na rzecz i w imieniu zakładu ubezpieczeń, a wobec tego Podatnik nie ma możliwości zastosowania w odniesieniu do wykonywanych przez siebie usług zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: