Drukuj

W jaki sposób należy opodatkować podatkiem od towarów i usług usługi kurierskie świadczone na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Pocztą Polską?

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 18.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, działając na podstawie ww. przepisów, w odpowiedzi na zapytanie doręczone do tutejszego Urzędu w dniu 07.02.2005 r. wyjaśnia, co następuje:

Z przedłożonego pisma wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 27 maja 2002 r. w zakresie usług kurierskich wykonywanych na rzecz PPUP „Poczta Polska". Uzyskana z tego tytułu sprzedaż usług w 2004 r. wyniosła 45.568,27 zł, co skutkowało utratą zwolnienia podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług na dzień 31 grudnia 2004 r., z uwagi na przekroczenie kwoty obrotu 43.800 zł w poprzednim roku podatkowym. Od 1 stycznia 2005 r. podatnik opodatkował wykonywane usługi kurierskie stawką 22%.

Odnosząc się do pisma podatnika stwierdzić należy, że usługi świadczone przez pocztę państwową (PKWiU 64.11) jako wymienione w poz. 2 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) są przedmiotowo-podmiotowo zwolnione od podatku od towarów i usług. Zwolnienie dotyczy wyłącznie usług pocztowych świadczonych przez pocztę państwową.

Usługi te podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług również na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), obowiązującej do końca kwietnia 2004 r. Ponadto wynagrodzenie, jakie strona otrzymywała za świadczone usługi pocztowe na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Pocztą Polską na podstawie uregulowania zawartego w § 67 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), obowiązujące do 30.04.2004 r., zwolnione były od podatku od towarów i usług. Ww. przepis stanowił, że zwolnione od podatku od towarów i usług są m. in. prowizje i inne wynagrodzenia z tytułu wykonania umów agencyjnych, zlecenia i pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze m. in. związanych ze świadczeniem usług zwolnionych od podatku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy.

Począwszy jednak od 1 maja 2004 r. ww. usługi jako świadczone nie przez Pocztę Polską nie korzystają już ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Nie zostały bowiem wymienione jako zwolnione ani w nowej ustawie o podatku od towarów i usług ani w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, co jednoznacznie wskazuje na ich opodatkowanie stawką podstawową. Tym samym, jeśli Strona świadczy ww. usługi na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Pocztą Polską, to wynagrodzenie z powyższego jest opodatkowane stawką podstawową.

Co do kwestii wysokości obrotu skutkującego utratą zwolnienia należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 113 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w przypadku podatników, u których w poprzednim roku podatkowym wartość sprzedaży opodatkowanej przekroczyła kwotę wyrażoną w złotych odpowiadającą równowartości 10.000 euro, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Na rok podatkowy 2005 wartość 10.000 euro w przeliczeniu na złote została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 253, poz. 2528) w wysokości 43.800 zł. Z chwilą utraty zwolnienia podatnik zobowiązany jest do naliczenia podatku od towarów i usług przy zastosowaniu prawidłowej stawki podatku.

Stawka podatku na tego typu usługi wynosi 22%, gdyż usługi kurierskie nie mieszczą się w usługach, do których stosuje się obniżone stawki podatku.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia - zgodnie z art. 236 ustawy Ordynacja podatkowa.

Podobne interpretacje: