Drukuj

Jaka stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w przypadku sprzedaży preparatów biobójczych w stosunku do których wydano pozwolenie na wprowadzenie do obrotu na podstawie art. 9 ustawy o produktach biobójczych ?

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stawki podatku od towarów i usług dla produkowanych przez Spółkę produktów biobójczych - w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Z w/w wniosku o udzielenie interpretacji wynika, iż Podatnik dokonuje wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych na podstawie pozwolenia na obrót produktem biobójczym wymienionego w art. 9 ustawy z dnia 13.09.2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 ze zm.), wydanego przez Ministra Zdrowia w trybie art. 54 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy o produktach biobójczych. Przedmiotowy produkt odkażający należy do grupowania PKWiU 24.20.14-90.00 i jest umieszczony w Wykazie produktów biobójczych prowadzonym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W związku z powyższym stanem faktycznym, Podatnik pyta, czy ma prawo do obciążania tych produktów biobójczych 7% podatkiem od towarów i usług - to znaczy, czy do produktów tych znajdzie zastosowanie pozycja 107 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Podatnik uważa, iż ma prawo do obciążania stawką 7% sprzedawanych produktów biobójczych wprowadzonych do obrotu na podstawie pozwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Podatnik wskazuje, iż skoro pozycja 107 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje uprzywilejowaną stawkę dla produktów biobójczych wprowadzonych do obrotu na podstawie pozwolenia tymczasowego lub wpisu do rejestru (art. 4 ust. 1 poz. 2-3 ustawy o produktach biobójczych) to nielogicznym jest, aby produkty biobójcze wprowadzane do obrotu na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 9 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o produktach biobójczych były opodatkowane stawką podstawową 22%. Spółka podkreśla we wniosku, iż pozwolenie na wprowadzenie do obrotu gwarantuje najwyższą jakość produktu, a objęcie takiego produktu opodatkowaniem w stawce podstawowej byłoby, zdaniem Podatnika, dyskryminacją tego rodzaju środków biobójczych.

Do wniosku Spółka załączyła pismo Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych skierowane do Ministra Finansów oraz pismo Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych skierowane do Spółki. W pismach tych wskazano, iż zgodnie z regułą wykładni zakazującą stosowania rozszerzającej wykładni do wyjątku (a 7% stawka podatku jest wyjątkiem od stawki 22%), nie można w tym wypadku posłużyć się wykładnią a minori ad maius i stwierdzić, iż skoro Ustawodawca pozwala stosować 7% stawkę podatku VAT do produktów, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe, to tym bardziej można taką stawkę zastosować do produktów posiadających pozwolenie. Jednakże, dalej w pismach stwierdzono, iż zasadne jest przychylenie się do opinii, że Ustawodawca posługując się (w załączniku do ustawy o podatku od towarów i usług) określeniem "wpis do rejestru produktów biobójczych" nie odnosił się do wpisu do rejestru produktów biobójczych stwarzających niewielkie zagrożenie, a miał na względzie Rejestr Produktów Biobójczych prowadzony przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 22 ustawy z dnia 13.09.2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 ze zm.). Rejestr ten obejmuje produkty, na które Minister Zdrowia wydał pozwolenie w trybie - mającego obecnie zastosowanie art. 54 ustawy o produktach biobójczych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stawka podatku wynosi 22 % z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przepis art. 41 ust. 2 stanowi, iż dla dostawy towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 % z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust.1.

W załączniku nr 3 do ustawy, pod poz. 107 wymieniono sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 24.20.14-90.00 preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

Biorąc powyższe pod uwagę, warunkiem zastosowania preferencyjnej 7% stawki podatku od towarów i usług do produktów biobójczych jest spełnienie łącznie następujących warunków:
1. produkt jest zaklasyfikowany w grupowaniu PKWiU ex 24.20.14-90.00;
2. produkt ma zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia;
3. produkt posiada pozwolenie tymczasowe albo jest dokonany wpis tego produktu do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

Podatnik wskazał, iż przedmiotowy produkt biobójczy należy do grupowania PKWiU 24.20.14-90.00. Jeśli klasyfikacja ta jest prawidłowa, to można uznać, iż w stanie faktycznym opisanym we wniosku spełniony jest pierwszy z w/w warunków koniecznych do uznania danego produktu za mieszczący się w dyspozycji poz. 107 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Dalej, w przypadku opisanego we wniosku produktu odkażającego spełniony jest również warunek, by dany produkt biobójczy miał zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na co wskazuje zarówno oświadczenie Spółki zawarte we wniosku, jak i treść załączonego do wniosku pozwolenia na wprowadzenie do obrotu ("produkt ... przeznaczony do dezynfekcji oraz mycia powierzchni oraz narzędzi i sprzętu w placówkach ochrony zdrowia").

Zgodnie z art. 4 ust 1. ustawy z dnia 13.09.2002r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 ze zm.) w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą znajdować się tylko te produkty biobójcze:
1. na które zostało wydane pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego, zwane dalej "pozwoleniem";
2. na które zostało wydane pozwolenie na tymczasowe wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego, zwane dalej "pozwoleniem tymczasowym";
3. które zostały wpisane do rejestru produktów biobójczych stwarzających niewielkie zagrożenie, zwanego dalej "rejestrem", oraz są zaklasyfikowane, opakowane i oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie.

W opisie stanu faktycznego zawartym we wniosku wskazano, iż przedmiotowe produkty odkażające są wprowadzane do obrotu na podstawie pozwolenia wydanego na podstawie art. 9 ustawy o produktach biobójczych, które zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o produktach biobójczych jest określane jako "pozwolenie". Tymczasem, w poz. 107 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług jest mowa o produktach, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe. "Pozwolenie tymczasowe" w świetle art. 4 ust. 1 ustawy o produktach biobójczych stanowi kategorię odrębną od "pozwolenia", a więc do produktów biobójczych wprowadzanych do obrotu na podstawie "pozwolenia" nie można zastosować stawki podatku 7% w oparciu o poz. 107 załącznika nr 3.

Ponadto należy rozważyć, czy produkty opisane we wniosku można uznać za preparaty, na które został "dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych".

Z analizy poz. 107 załącznika nr 3 do ustawy o podatku o towarów i usług w zestawieniu z treścią art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o produktach biobójczych wynika, że stawka podatku 7% może być zastosowana do produktów objętych pozwoleniem tymczasowym oraz do produktów wpisanych do "rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych."

Z przedstawionego stanu faktycznego i dołączonych kserokopii dokumentów można stwierdzić, że na podstawie przedłożonej decyzji nr ZPO-484pb-1081/2004 z dnia 29.04.2004 r. Spółka uzyskała pozwolenie nr 1081/04 na obrót przedmiotowym produktem biobójczym. Nie jest to więc pozwolenie tymczasowe. Tutejszy organ podatkowy nie czuje się uprawniony do oceny, czy opublikowany na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Biuletynie Informacji Publicznej Wykaz produktów biobójczych, w którym w poz. 1515 jest wpisany przedmioty produkt, stanowi rejestr produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych. Mając to na uwadze, nie można stwierdzić, że bezspornie przedmiotowy produkt biobójczy może być opodatkowany obniżoną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %. Na tym etapie należy stwierdzić, iż przedmiotowy produkt nie spełnia wszystkich warunków do zastosowania innej niż podstawowa stawki podatku od towarów i usług. Jeżeli Podatnik ustali ponad wszelką wątpliwość, że przedmiotowy produkt jest wpisany do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych lub, że ten rejestr stanowi w/w Wykaz produktów biobójczych, to zostaną spełnione wszystkie warunki określone w ustawie o podatku od towarów i usług do zastosowania obniżonej 7 % stawki podatku zgodnie z poz. 107 załącznika Nr 3 do tej ustawy.

Podsumowując, mając na uwadze powyższe, stanowisko wyrażone przez Podatnika w w/w wniosku należy uznać za nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia. Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje: