Drukuj

Czy załączone dokumenty stanowią dowody potwierdzające wywóz towarów akcyzowych zharmonizowanych poza terytorium Wspólnoty,uprawniajace do zastosowania stawki VAT 0% w eksporcie towarów,zgodnie z art. 41, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony znak: DP/09/06/2005 z dnia 22.06.2005 r., doręczonego w dniu 29.06.2005 r.)w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

stwierdza,

że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE.

Wnioskodawca dokonuje eksportu towarów, stosując stawkę podatku O %, zgodnie z art. 41, ust. 6 i ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że przed złożeniem deklaracji podatkowej za miesiąc dokonania eksportu lub miesiąc następny posiada dokument potwierdzający wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty. W razie nieotrzymania tego dokumentu w określonych przepisami terminach, Spółka stosuje stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju, tzn. nalicza i płaci VAT w rozliczeniu za miesiąc następny po dokonaniu eksportu.

Zgodnie z przepisami Dyrektywy Rady nr 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków przechowywania, przepływu i kontrolowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wszystkie wysyłki tych wyrobów dokonywane są w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, a ich przemieszczeniu towarzyszą każdorazowo dokumenty ADT.Na podstawie ww. przepisów, graniczny oddział celny Wspólnoty zobowiązany jest potwierdzić wywóz wyrobów poza teren Unii Europejskiej poprzez właściwe opieczętowanie dokumentów ADT i odesłanie poszczególnych kart odpowiednim podmiotom.
Niestety w ocenie Spółki zdarzały się przypadki potwierdzania kart niezgodnie z procedurą.
W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym Podatnik wnosi zapytanie: czy n.w. dokumenty stanowią dowody potwierdzające wywóz towarów akcyzowych zharmonizowanych poza terytorium Wspólnoty,uprawniające do zastosowania stawki VAT O % w eksporcie towarów, zgodnie z art. 41, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
1. kserokopia karty 3 dokumentu SAD z oryginalną pieczęcią granicznego unijnego urzędu celnego,
2. kserokopia karty l, 2, 3 lub 4 Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego (ADT) z oryginalną pieczęcią granicznego unijnego urzędu celnego,
3. kserokopia dokumentu przewozowego (CMR) z oryginalną pieczęcią granicznego unijnego urzędu celnego,
4. kserokopia potwierdzonego przez graniczny unijny urząd celny dokumentu przewozowego (CMR) - oryginał posiada przewoźnik,
5. kserokopia potwierdzonej przez graniczny unijny urząd celny karty 4 ADT - oryginał posiada urząd celny wywozu,
6. kserokopia zaświadczenia potwierdzającego wywóz wydanego przez graniczny unijny urząd celny, a skierowanego do urzędu celnego wywozu- oryginał posiada urząd celny wywozu.
Dodatkowo w każdym przypadku eksportu wyrobów akcyzowych, Spółka posiada oryginalny dokument celny potwierdzający procedurę wywozu, o którym mowa w art. 41, ust. 8 ustawy o PTU tzn. kartę 3 dokumentu SAD potwierdzoną zgodnie z przepisami celnymi i instrukcjami celnymi odnośnie potwierdzania eksportu wyrobów akcyzowych - przez urząd celny wywozuZdaniem Wnioskodawcy każdy z wymienionych w pkt 1-6 dokumentów wraz z oryginalnym dokumentem celnym potwierdzającym procedurę wywozu, tj. kartą 3 SAD potwierdzoną zgodnie z przepisami celnymi, stanowi potwierdzenie wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty, uprawniające do zastosowania stawki VAT O % w eksporcie towarów.

Tutejszy Urząd analizując powyższe zagadnienie, potwierdza stanowisko Podatnika.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. l pkt l -4, jeżeli wywóz jest dokonany przez :
a) dostawcę lub na jego rzecz, lub,
b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.
Zgodnie z przepisem art. 41 ust. l pkt 4-9 ww. ustawy w eksporcie towarów, w którym wywóz dokonywany jest z terytorium kraju przez dostawcę lub w jego imieniu, stawkę podatku O % stosuje się pod warunkiem otrzymania( w określonych cytowanymi przepisami terminach) dokumentu potwierdzającego, wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.
Ustawa o podatku od towarów i usług nie określa zarówno formy takiego potwierdzenia, jak i nie różnicuje rodzaju dokumentów w zależności od charakteru i przeznaczenia towarów. W praktyce dokonane potwierdzeniemusi być jednak zgodne z postanowieniami VI Dyrektywy.

Dokumentem potwierdzającym eksport towarów, stosowanym w przypadku przepływu towarów pomiędzy Wspólnotą Europejską a państwami trzecimi, tj. niebędącymi państwami członkowskimi, jest Jednolity Dokument Administracyjny SAD - karta SAD 3). Fakt fizycznego wywozu towarów, urząd celny wyjścia potwierdza na odwrotnej stronie egzemplarza SAD 3 i zwraca go do urzędu celnego, w którym rozpoczęto procedurę wywozu. Dokument ten odbiera się w tym urzędzie, co uwiarygadnia właściwe potwierdzenie wywozu. Potwierdzenie to przyjmuje formę pieczęci z datą. Wymieniony wyżej sposób potwierdzania wywozu ostatecznego określają przepisy art. 792 i 793 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454 z dnia 02.07.1993 r., ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólny kodeks celny. W opisanym stanie faktycznym Spółka stwierdza, iż dysponuje w każdym z przypadków wywozu towarów potwierdzoną zgodnie z przepisami celnymi kartą 3 SAD. Ponadto w dyspozycji Spółki są inne dokumenty, potwierdzone w każdym przypadku przez graniczny unijny urząd celny. Zatem zastosowanie stawki O % w eksporcie towarów jest w tych przypadkach uzasadnione.
Z uwagi na fakt nieokreślenia przez przepisy ustawy o VAT formy dokumentu potwierdzającego eksport, nie wyklucza się również, zdaniem tut. Urzędu, możliwości dokumentowania eksportu także w innej formie np.: zaświadczenia, w którym organ celny potwierdził fakt wywozu towaru poza obszar celny Wspólnoty. Organy celne są uprawnione do ich wydawania na podstawie ustawy z dnia 19.03.2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 ). W myśl art. 73 ww. ustawy do zaświadczeń stosuje się odpowiednio przepisy działu VIIIA ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Wydane przez organ celny zaświadczenie, potwierdzające fakt wywozu towarów poza obszar Wspólnoty, zgodnie z art. 194 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi również dowód potwierdzający ten fakt, celem zastosowania stawki VAT O%.

W świetle powyższych ustaleń Naczelnik tutejszego Urzędu potwierdza stanowisko Podatnika orzekając jak w sentencji postanowienia.

Podobne interpretacje: