Drukuj

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi księgowe świadczone na rzecz firmy zagranicznej nie będącej podatnikiem podatku od towarów i usług ?

Działając na podstawie art. 14 a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, póz. 926 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu w odpowiedzi na pismo z dnia 04.03.2004 r. ( data wpływu 05.03.2004r.) w sprawie udzielenia informacji na temat wysokości stawki podatku VAT na usługi księgowe świadczone na rzecz firmy zagranicznej niebędącej podatnikiem podatku od towarów i usług informuje, iż zagadnienie poruszone w piśmie reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 27, póz. 268 ze zm).

Zgodnie z § 64 ust. l pkt 2 lit. e) i ust.2 obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do usług księgowych i innych podobnych usług , jak również usług przetwarzania danych i dostarczania informacji, w przypadku gdy:1. usługa jest świadczona na rzecz nierezydentów, nie będących podatnikami,2. efekt wykonanej usługi będzie wykorzystywany poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej3. podatnik posiada dowód, iż należność za wykonaną usługę została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku krajowym w terminie 90 dni od dnia wykonania usługi. Przepis ust. 3 cyt. § 64 stanowi jednakże, że „Przepis ust. 2 pkt 2 nie dotyczy usług, o których mowa w ust. l pkt 2 lit. c) i e)".

Z przedstawionego w piśmie z dnia 04.03.2004 r. stanu faktycznego oraz kserokopii dokumentów źródłowych (zlecenie, faktura NR l/E, wydruk dewizowych poleceń wypłaty) wynika , że usługi księgowe świadczone przez Panią, polegały na badaniu sprawozdania finansowego firmy polskiej według kodeksu austriackiego oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i były wykonywane na zlecenie firmy austriackiej ( nierezydenta ) , nie będącej podatnikiem podatku VAT. Należność za wykonaną usługę firma austriacka przekazała na rachunek bankowy Podatnika w banku krajowym w terminie 21 dni od dnia wykonania usługi potwierdzonej fakturą Nr l/E z dnia 30.07.2003 r.

W związku z powyższym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu mając na uwadze przepisy § 64 ust. l pkt 2 lit. e), ust. 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisówustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym informuje, że świadczenie usług księgowych na rzecz nierezydenta niebędącego podatnikiem, za wykonanie których otrzyma zapłatę przekazaną na swój krajowy rachunek bankowy w terminie 90 dni od dnia wykonania usługi podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 0 %.

Podobne interpretacje: