Drukuj

Jaką stawkę stosować do usług gastronomicznych?

Z uwagi na datę złożonego zapytania (zmiana z dniem 1 maja 2004 r. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług usług gastronomicznych świadczonych w stołówce, która nie jest ogólnodostępna, objaśnienia wymagają dwa stany prawne - 1) do 30 kwietnia 2004 r. i 2) od maja 2004 r.ad. 1) - do dnia 30 kwietnia 2004 r.

Zgodnie z normą wyrażoną w par. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zmianami) - wydanego na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zmianami) zwolniona jest od podatku od towarów i usług sprzedaż posiłków sprzedawanych w stołówkach i bufetach przyzakładowych, pod warunkiem, że nie są one ogólnodostępne. Przepisy rozporządzenia nie definiują pojęcia stołówki przyzakładowej. Uwzględniając, że w stołówce szkolnej, oprócz uczniów, stołują sięrównież pracownicy szkoły, stwierdzić należy, że taka stołówka może być uznana za przyzakładową. Jeżeli posiłki w niej sprzedawane są dla zamkniętego kręgu osób, zatem nie ma ona charakteru ogólnodostępnego, sprzedaż taka korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie powołanego par. 67 ust. 1 pkt 1 lit. e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r.

ad. 2 - od dnia 1 maja 2004 r.

Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) tj. z dniem 1 maja 2004 r. utraciła moc ustawa wymieniona w pkt 1) odpowiedzi. Artykuł 146 ust. 1 pkt 2) lit. c) aktual;nie obowiązującej ustawy głosi, iż od 1 maja 2004 r. do dnia 2007 r. w odniesieniu do usług gastronomicznych z wyłączeniem: - sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu pow. 1,2 proc. oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, których zawartosc alkoholu przekracza 0,5 proc., - sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami, napojów bezalkoholowych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22% stosuje sięstawkę w wysokości 7%. W sprawie informuje siętakże o przepisie - obowiązującym od dnia 1 maja 2004 r. - par. 40 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonannia niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970), zgodnie z którym obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku od towarów i usług w okresie do 31 grudnia 2007 r. stosuje się do usług związanych z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.5), z wyłączeniem: - sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu pow. 1,2 proc. oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza0,5 proc., - sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%. W kwestii powołanych symboli PKWiU, a więc uznania, czy świadczone przez Pana uslugi są usługami gastronomicznymi, czy też stanowią usługi stołówek (PKWiU ex 55.4, 55.5) - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług - tut. organ podatkowy informuje, że do zakwalifikowania usług lub wyrobów zobowiązany jest odpowiednio usługodawca lub producent danego wyrobu. Do wydawania zaś opinii w tym zakresie uprawniony jest wyłącznie organ statystyczny.Uogólniając , do 30 kwietnia 2004 r. wskazane przez Pana usługi podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług , po zmianie zaśprzepisów (od 1 maja 2004 r.) podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: