Drukuj

Wniosek dotyczy konieczności dokonania korekty rozliczeń w przypadku stosowania niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług w związku z otrzymaną opinią klasyfikacyjną z Urzędu Statystycznego.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej konieczności dokonania korekty rozliczeń w przypadku stosowania niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług w związku z otrzymaną opinią klasyfikacyjną - w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Z w/w wniosku wynika, iż Podatnik zajmuje się produkcją koncentratów owocowych. Podczas produkcji powstają również - jako produkt uboczny - aromaty owocowe będące również przedmiotem sprzedaży. W 2000r. Spółka zwróciła się do Urzędu Skarbowego z zapytaniem, jaką stawkę podatku od towarów i usług należy stosować do sprzedaży aromatów. Wcześniej Podatnik stosował do sprzedaży aromatów stawkę 22 %, ale została ona zakwestionowana przez jednego z kontrahentów Spółki. Urząd Skarbowy w K. udzielił odpowiedzi, iż w tym zakresie należy zwrócić się z zapytaniem do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Spółka wystąpiła więc do Urzędu Statystycznego w Łodzi o zaklasyfikowanie naturalnego aromatu jabłkowego. W odpowiedzi Urząd Statystyczny w Łodzi pismem z dnia 25.04.2000r. poinformował, iż według Systematycznego Wykazu Wyrobów (SWW) i obowiązującej od 01.07.1997r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.10.1999r.) naturalny aromat jabłkowy stosowany w przemyśle spożywczym mieści się w grupowaniu SWW 2461-7 "Aromaty owocowe naturalne", PKWiU 15.89.14-90.99, z czego zdaniem Spółki jasno wynikało, iż stawka podatku wynosi 7 %. Podatnik zauważa we wniosku, iż właściwość stawki podatku 7 % potwierdzono w rozmowie telefonicznej z pracownikiem Urzędu Skarbowego w K. co udokumentowano notatką służbową pracownika Spółki. Po uzyskaniu powyższych opinii Spółka wystawiła faktury korygujące za lata ubiegłe, zmieniając stawkę 22 % na stawkę 7 %, zwróciła kontrahentom kwoty wynikające z różnicy stawek, skorygowała deklaracje podatkowe i od tego czasu stosowała do sprzedaży aromatów owocowych stawkę 7 %. W 2005r. inny kontrahent zakwestionował poprawność stawki stosowanej przez Spółkę i przesłał Spółce kopię opinii klasyfikacyjnej Urzędu Statystycznego w Łodzi sprzecznej z opinią uzyskaną przez Spółkę. W dniu 29.08.2005r. Spółka skierowała do Urzędu Statystycznego w Łodzi pismo o ponowne zajęcie stanowiska w sprawie kwalifikacji aromatów owocowych. W odpowiedzi, w piśmie z dnia 06.09.2005r. Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi stwierdził, iż zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) - nadal stosownej do celów podatkowych - aromaty owocowe będące produktem ubocznym produkcji koncentratów mieszczą się w grupowaniu PKWiU 24.63.10-75 "Mieszaniny substancji zapachowych oparte na jednej lub kilku takich substancjach, stosowane jako surowce w przemyśle spożywczym i do produkcji napojów". Jednocześnie w odniesieniu do swojego pisma z dnia 25.04.2000r. Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi poinformował, iż według Systematycznego Wykazu Wyrobów (SWW) naturalne aromaty owocowe rzeczywiście mieściły się w grupowaniu SWW 2461-7 "Aromaty owocowe naturalne", ale grupowanie PKWiU 15.89.14-90.99 "Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione", wskazane w piśmie z dnia 25.04.2000r. nie było prawidłowe dla produkowanych przez Spółkę aromatów owocowych. A zatem, klasyfikacja statystyczna w zakresie PKWiU stosowana przez Spółkę została uznana za nieprawidłową. Jak stwierdzono we wniosku, od dnia uzyskania nowej opinii klasyfikacyjnej Spółka stosuje dla naturalnych aromatów owocowych stawkę 22 %.

W związku z zaistniałym stanem faktycznym Podatnik zadał pytanie, czy powinien skorygować faktury VAT i rozliczenia podatku od towarów i usług, w których sprzedaż aromatów owocowych opodatkowano stawką 7 %.

Podatnik uważa, iż nie powinien dokonywać żadnych korekt deklaracji VAT-7, gdyż stosując 7 % stawkę podatku działał na podstawie posiadanej opinii wydanej przez Urząd Statystyczny w Łodzi, która zdaniem Spółki "jednoznacznie określała Spółce stawkę VAT w wysokości 7 % do sprzedaży aromatów owocowych". Spółka wskazuje, iż dołożyła wszelkich starań, aby właściwie stosować stawkę VAT do sprzedaży wyrobu w postaci aromatu owocowego. Podatnik uważa, iż wyczerpał wszelkie dostępne środki służące wyjaśnieniu wątpliwości co do stawki VAT właściwej przy sprzedaży naturalnych aromatów owocowych. Ponadto, Podatnik wskazał, iż cyt. "odprowadził 7 % podatek od towarów i usług od sprzedawanych aromatów, firma kupująca aromaty odliczyła tenże podatek w tej samej wysokości, czyli był on neutralny dla Podatnika jak zakłada ustawa (tak samo byłoby przy stawce 22 %)". Ponadto, w opinii Podatnika, niezrozumiałym jest zróżnicowanie stawek VAT zagęszczonego soku owocowego (7 %) i powstałego z tych samych owoców i w tym samym procesie produkcyjnym aromatu owocowego.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegała sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski. Natomiast art. 4 pkt 1 w/w ustawy z dnia 08.01.1993r. określał, iż towarami w rozumieniu ustawy były rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności określonych w art. 2, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce państwowej.

W myśl art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 2 pkt 6 przez towary ustawa z 2004r. rozumie rzeczy ruchome, wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Jak wynika z brzmienia powyższych przepisów, zarówno przed 01.05.2004r., jak i począwszy od tej daty, zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności obrotu towarami w dużym stopniu związany jest z klasyfikacjami towarów wydanymi na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Klasyfikacja statystyczna towaru częstokroć decyduje o tym, czy obrót tym towarem opodatkowany jest stawką podstawową, preferencyjną, czy też korzysta ze zwolnienia od podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, stawka podatku wynosiła 22 %. Stosownie do art. 18 ust. 2 cytowanej ustawy stawka 7 % właściwa była dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy (często odwołującym się do grupowań statystycznych). Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22 %. Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r., dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy (również posługującym się symbolami statystycznymi), stawka podatku wynosi 7 %.

Należy podkreślić, iż zarówno w świetle przepisów obowiązującej od dnia 01.05.2004r. ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, jak i obowiązującej przed tą datą ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podstawową stawką podatku od towarów i usług jest stawka 22 %, a tylko wyjątkowo mogą być stosowane niższe stawki. Stawki te znajdują zastosowanie tylko w przypadkach ściśle wskazanych w przepisach. Przy stosowaniu stawki preferencyjnej - stanowiącej wyjątek od reguły ? Podatnik ma obowiązek dołożyć należytej staranności by ustalić, czy przy wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stosuje właściwe stawki podatku.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10.09.1999r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 9, poz. 89) zasadą było, że zainteresowany podmiot, a w szczególności producent, sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi) według zasad metodycznych określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot mógł zwrócić się do właściwego dla siedziby podmiotu urzędu statystycznego. Wnioski o zmianę opinii wydanych przez urzędy statystyczne kierowane do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego były rozpatrywane przez Departament Standardów, Rejestrów i Informatyki w Głównym Urzędzie Statystycznym, który pełnił rolę koordynującą. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 05.11.2002r. w sprawie wydawania opinii klasyfikacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 87) również wskazuje, iż podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (towary i usługi) według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot może zwrócić się o wydanie opinii klasyfikacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Ewentualne wątpliwości co do opinii wydanych przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych rozstrzyga Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

A zatem, to Podatnika obciążał i nadal obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania sprzedawanych produktów (aromatów owocowych) w celu ustalenia właściwej stawki podatku od towarów i usług. W razie problemów w zakresie klasyfikacji statystycznych, Podatnik może (i mógł) zwrócić się o wydanie opinii klasyfikacyjnej do Urzędu Statystycznego w Łodzi, a w razie wątpliwości co do poprawności uzyskanej opinii ? powinien wystąpić do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o jej weryfikację.

W stanie faktycznym opisanym we wniosku, Podatnik w 2000r. uzyskał opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi, która dla produkowanego przez Podatnika aromatu jabłkowego wskazała grupowanie statystyczne SWW 2461-7 ?Aromaty owocowe naturalne? i PKWiU 15.89.14-90.99 ?Produkty spożywcze, gdzie indziej niewymienione?.

Należy w tym miejscu wskazać, iż zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w okresie do dnia 31.12.2002r. stosowało się klasyfikacje statystyczne obowiązujące przed dniem 1.01.1997r., czyli Systematyczny Wykaz Wyrobów. Dla produktów należących do grupowania SWW 2461-7 do dnia 31.12.2002r. właściwa była stawka podatku od towarów i usług 7 % (na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993r. w związku z poz. 27 załącznika nr 3 do ustawy, w której wskazano jako opodatkowane stawką 7 % wyroby przemysłu spożywczego o symbolu SWW 24, z wyłączeniem wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego SWW 244, wyrobów winiarskich SWW 247 i produktów przemysłu piwowarskiego SWW 248). Po dniu 31.12.2002 r., do celów podatku od towarów i usług stosuje się klasyfikacje wynikające z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997r. (Dz.U. Nr 42, poz. 164, z późn. zm.). Począwszy od dnia 01.01.2003 r. aromaty owocowe zaliczane do grupowania PKWiU 15.89.14 "Produkty spożywcze pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane" wymienione były w poz. 67 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, do którego odsyłał art. 18 ust. 2 ustawy wprowadzający stawkę 7 %. Od dnia 01.05.2004r., dla produktów należących do grupowania PKWiU 15.89.14 ?Produkty spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane? właściwa jest stawka 7 % na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. w związku z poz. 34 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług).

Dysponując w/w opinią wskazującą grupowania SWW 2461-7 ?Aromaty owocowe naturalne? i PKWiU 15.89.14-90.99 ?Produkty spożywcze, gdzie indziej niewymienione?, Spółka skorygowała rozliczenia, w których uprzednio stosowała do przedmiotowego aromatu jabłkowego stawkę 22 % i od tego czasu stosowała do aromatu preferencyjną stawkę 7 %. W 2005 r. Spółka uzyskała nową opinię klasyfikacyjną, z której wynika, iż przedmiotowy aromat owocowy mieści się w grupowaniu PKWiU 24.63.10-75 ?Mieszaniny substancji zapachowych oparte na jednej lub kilku takich substancjach, stosowane jako surowce w przemyśle spożywczym i do produkcji napojów?, a grupowanie PKWiU 15.89.14-90.99 ?Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione? wskazane w piśmie z 2000 r. jest nieprawidłowe. W piśmie z 06.09.2005r. Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi potwierdził jednak, iż zaliczenie przedmiotowych aromatów do grupowania SWW 2461-7 "Aromaty owocowe naturalne" było prawidłowe.

Z opinii z 2005 r. wynika, iż dla aromatów produkowanych przez Podatnika (o grupowaniu SWW 2461-7) w okresie do dnia 31.12.2002r. właściwa była stawka podatku 7 % (na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w związku z poz. 24 załącznika nr 3 do ustawy). Z treści art. 18 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w związku z załącznikiem nr 3 do ustawy - w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2003r. - wynikało, iż od dnia 01.01.2003r. aromaty należące do grupowania PKWiU 24.63.10-75 podlegały opodatkowaniu według stawki podstawowej 22 % (na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r.), a nie według stawki preferencyjnej 7 %. Jednakże, na mocy art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 04.12.2002r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodek karny skarbowy (Dz. U. Nr 213, poz. 1803), w sytuacjach, gdy zastąpienie klasyfikacji SWW klasyfikacją PKWiU prowadziłoby do zmiany dotychczas stosowanych stawek podatku od towarów i usług, należało stosować stawki obowiązujące na dzień 31.12.2002r. W myśl art. 5 w/w ustawy zmieniającej (...), zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej oraz w kluczach powiązań pomiędzy tymi klasyfikacjami, wprowadzone po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. po dniu 01.01.2003r.), nie powodują zmian wysokości opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Zgodnie z art. 6 ustawy zmieniającej (...) w przypadku, gdy po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. po 01.01.2003r.) wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, dotyczące nowych oznaczeń klasyfikacyjnych towarów, usług oraz obiektów budowlanych (PKWiU, PKOB) prowadziłyby do zmiany dotychczas stosowanych stawek podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego albo prowadziłyby do zwolnienia od podatku lub opodatkowania, podatnik stosuje stawki lub zwolnienie określone w ustawie z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym 31.12.2002r. W konsekwencji, w okresie od dnia 01.01.2003r. do dnia 31.04.2004r. dla aromatów owocowych o grupowaniu PKWiU 24.63.10-75 (dawniej SWW 2461-7) nadal właściwa była stawka obniżona 7 %, która obowiązywała dla tych aromatów w dniu 31.12.2002r. Od dnia 01.05.2004r., czyli od wejścia w życie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, aromaty sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 24.63.10-75 ?Mieszaniny substancji zapachowych oparte na jednej lub kilku takich substancjach, stosowane jako surowce w przemyśle spożywczym i do produkcji napojów?, podlegają opodatkowaniu stawką podstawową 22 % (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r.).

Dokonując oceny zaistniałego stanu faktycznego pod kątem konieczności dokonania korekt rozliczeń, należy stwierdzić, iż obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z mocy prawa w związku z wykonaniem czynności wskazanych w ustawie jako opodatkowane. Obowiązek ten powstaje w takim zakresie, jaki wynika z prawidłowo stosowanych do danego stanu faktycznego przepisów ustawy, w tym przepisów określających stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla danej czynności. Obowiązek podatkowy (a także samo zobowiązanie podatkowe) w podatku od towarów i usług ma charakter obiektywny, powstaje i istnieje w danej wysokości niezależnie od wszelkich czynników, które mogłyby wpływać na subiektywne przekonanie Podatnika o jego istnieniu w mniejszej wysokości (wynikającej z zastosowania stawki 7 % zamiast prawidłowej stawki 22 %). Wprowadzenie w błąd przez opinię klasyfikacyjną wydaną przez Urząd Statystyczny nie stanowi okoliczności zwalniającej Podatnika z obowiązku dokonywania rozliczeń podatku od towarów i usług w sposób prawidłowy (z uwzględnieniem właściwych stawek ? w tym przypadku stawki podstawowej 22 %). Podstawą do stosowania stawki preferencyjnej może być bowiem tylko przepis prawa, a nie wadliwa kwalifikacja wyrobu przez producenta, choćby wadliwość tej kwalifikacji nie wynikała z błędu producenta, lecz z posłużenia się nieprawidłową opinią kwalifikacyjną organu statystycznego.

Poza tym, wbrew twierdzeniom Podatnika, należy zauważyć, iż nie podjął on wszystkich starań dla wyjaśniania, jaka jest prawidłowa kwalifikacja statystyczna wytwarzanego aromatu owocowego, a co za tym idzie prawidłowa stawka podatku od towarów i usług. Podatnik mając świadomość, iż inni producenci do aromatów owocowych stosują stawkę 22 % (patrz pismo Spółki z dnia 03.04.2000r. skierowane do Urzędu Statystycznego w Łodzi), powinien był wystąpić o weryfikację uzyskanej opinii klasyfikacyjnej do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Niepodjęcie tych działań każe stwierdzić, iż Podatnik jako podmiot profesjonalny obrotu gospodarczego nie dochował należytej staranności w zakresie ustalenia właściwej stawki i tak naprawdę nie działał w usprawiedliwionym zaufaniu do opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi. Także teraz, w 2005r., po otrzymaniu nowej opinii klasyfikacyjnej, Podatnik nie zwrócił się do Prezesa GUS o weryfikację.

Dodatkowo należy wskazać, iż wnioski o wydanie opinii klasyfikacyjnych jakie Podatnik kierował do Urzędu Statystycznego w Łodzi były nader lakoniczne w zakresie opisu produkowanych aromatów owocowych. Wniosek z 2000r. nie zawierał m.in. informacji, iż przedmiotowy aromat jabłkowy jest produktem ubocznym powstającym w procesie produkcji koncentratów jabłkowych.

Ponieważ, jak wskazano wyżej, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje i istnieje w sposób obiektywny (w zakresie wynikającym z prawidłowo zastosowanych przepisów ustawy), a dodatkowo całokształt okoliczności sprawy nakazuje przyjąć, iż Spółka nie działała w uzasadnionym zaufaniu do informacji udzielonych przez organ statystyczny (Spółka dysponowała bowiem wiedzą nakazująca poddać w wątpliwość prawidłowość uzyskanej w 2000r. opinii klasyfikacyjnej) - w konsekwencji należy stwierdzić, iż jeśli przedmiotowy aromat w rzeczywistości nie należy do grupowania statystycznego PKWiU 15.89.14-90.99, które od 01.05.2004r. uprawniało i uprawnia do stosowania stawki preferencyjnej 7 %, Podatnik powinien dokonać korekty rozliczeń podatku od towarów i usług czynności wykonywanych od 01.05.2004r., które zostały opodatkowane stawką preferencyjną, przez rozliczenie ich według stawki podstawowej 22 %. Spółka powinna bowiem doprowadzić do zgodności dokonanych rozliczeń podatku od towarów i usług ze stanem wymaganym przez przepisy w zakresie podatku od towarów i usług obowiązujące w danym okresie. Natomiast, jeśli zaliczenie przedmiotowych aromatów do grupowania SWW 2461-7 było i jest prawidłowe, Spółka nie musi dokonywać korekty rozliczeń za okresy do 31.12.2002r., ponieważ w świetle obowiązujących wówczas przepisów dla aromatów o takim grupowaniu statystycznym SWW właściwa była stawka podatku od towarów i usług 7 %. Nie ma też potrzeby dokonywania korekty za okresy od 01.01.2003r. do 31.04.2004r., gdyż na mocy art. 6 ustawy z dnia 04.12.2002r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (...), Podatnik był wówczas uprawniony do stosowania stawki, która była właściwa w dniu 31.12.2002r. - to jest stawki obniżonej 7 %.

Wprowadzenie Podatnika w błąd przez organ statystyczny jest bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego powstałego z tytułu sprzedaży aromatu jabłkowego, ale fakt, iż Podatnik zastosował nieprawidłową stawkę nie tylko ze swojej winy, może być okolicznością uwzględnioną w postępowaniu w sprawie udzielenia Podatnikowi ulg podatkowych, takich jak umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę, co wymagałoby jednak skorygowania przez Spółkę rozliczeń oraz złożenia stosownego wniosku o udzielenie ulgi. Podatnik może też dochodzić roszczeń z tytułu wprowadzenia w błąd od organu statystycznego.

Podsumowując, stanowisko wyrażone przez Podatnika we wniosku należy uznać za nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku. Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje: