Drukuj

dotyczy stosowania dla opodatkowania usług 0-procentowej stawki podatku VAT zgodnie z § 65 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.)

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie weryfikuje niniejszym treść informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 20.02.2004 r. (znak: I US-II/443/8/2004) w zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług:

W zapytaniu podatnik wskazał, iż na podstawie umowy zlecenia zawartej z firmą X. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych wykonuje usługę polegającą na wydruku wykrojów sukni (markerów) przesyłanych do jednostki w formie pliku komputerowego pocztą elektroniczną. Efekt wykonanej usługi - wydruki dostarczane są do firmy Y. w kraju, która na ich podstawie szyje suknie, następnie sukcesywnie wywożone za granicę. Podatnik po zakończeniu serii wydruków, okresowo wystawia fakturę za wykonaną usługę firmie X. w Stanach Zjednoczonych i otrzymuje z zagranicy zapłatę w formie przelewu. Wystąpienie dotyczy wątpliwości, czy jednostka jest uprawniona do stosowania dla opodatkowania przedmiotowych usług 0-procentowej stawki podatku VAT. Zdaniem podatnika w przedstawionym stanie faktycznym ma zastosowanie § 65 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.).

Przepis § 65 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia stanowi: obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się do świadczenia usług przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia, wykonywanych na zlecenie nierezydentów, niebędących podatnikami, w przypadku gdy:

  • wykonywane przez podatnika usługi dotyczą towarów wytworzonych w kraju,
  • podatnik posiada dowód, iż należność za usługę została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku krajowym,
  • posiada dokument potwierdzający wywóz za granicę towaru, którego usługa dotyczy.

Przepis ten stosuje się pod warunkiem, określonym w ust. 2 pkt 2 tego paragrafu, tj. jeżeli podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towaru za granicę, nie później jednak niż 40 dnia od daty wykonania usługi; otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru za granicę w terminie późniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie wyjaśnia, iż z okoliczności wskazanych w zapytaniu wynika, iż świadczone przez podatnika usługi poligraficzne nie stanowią usług, o których mowa w przepisie § 65 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Nie są bowiem wykonywane na towarze wytworzonym w kraju a następnie wywiezionym za granicę. Efekt tych usług (wykrój) stanowi dokumentację techniczną dla produkcji towaru, który jest wywożony za granicę. Dokumentacja ta stanowi odrębny produkt. Świadczone przez jednostkę usługi podlegają opodatkowaniu według stawki w wysokości 22 %, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zatem stanowisko podatnika w zakresie wysokości stawki właściwej dla opodatkowania podatkiem VAT przedmiotowych usług jest nieprawidłowe.

Stanowisko niniejsze odnosi się do stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Podobne interpretacje: