Drukuj

Jaka jest właściwa stawka podatku VAT dla usług polegających na produkcji programów telewizyjnych, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 92.20?

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W przedmiotowym wniosku, uzupełnionym pismem z dnia 23.01.2006r., podał Pan, że świadczy Pan usługi polegające na produkcji programów telewizyjnych takich jak teleturnieje, talk - show, programy rozrywkowe, edukacyjne. Usługa ta polega na:
- organizacji produkcji,
- zapewnieniu studia,
- zawieraniu wszystkich stosownych umów z podmiotami świadczącymi usługi i dostarczającymi towary na potrzeby produkcji,
- zapewnieniu sprzętu i ekipy,
- montażu,
- castingu (wyborze aktorów i prowadzących),
- przeniesieniu praw do utworu audiowizualnego lub udzieleniu licencji.

Odbiorcami są telewizje komercyjne oraz telewizja publiczna. Opisane usługi świadczone są również w koprodukcji z telewizją publiczną i telewizjami komercyjnymi oraz innymi producentami.

Przedmiotowe usługi, zgodnie z opinią Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 12.10.2005r. znak ..................., sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 92.20.12-00-.00 "Usługi telewizji".

We wniosku wystąpił Pan z zapytaniem w kwestii zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług do opisanych wyżej usług. Pana zdaniem usługi te powinny podlegać opodatkowaniu według stawki 7 %.

Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy. Oznacza to, że wymienioną wyżej stawkę należy stosować, jeżeli brak jest przepisu szczególnego określającego obniżoną stawkę podatku lub zwolnienie od podatku, przy czym przepisy takie zawiera zarówno ustawa, jak też rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z poz. 12 załącznika nr 4 do ustawy, zwalnia się od podatku usługi publicznych radia i telewizji, oznaczone symbolem PKWiU ex 92.2 (gdzie "ex" oznacza, że pozycja dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania, zgodnie z objaśnieniami do załącznika nr 4), z wyłączeniem:
- usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
- działalności agencji informacyjnych.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z poz. 155 załącznika nr 3 do ustawy, stawkę podatku w wysokości 7 % stosuje się w odniesieniu do usług radia i telewizji, innych niż określone w poz. 12 załącznika nr 4 do ustawy, oznaczonych symbolem PKWiU ex 92.2 (gdzie "ex" oznacza, że pozycja dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania, zgodnie z objaśnieniami do załącznika nr 3), z wyłączeniem:
- usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
- działalności agencji informacyjnych.

Biorąc pod uwagę cytowane wyżej przepisy oraz fakt, iż brak jest innych przepisów odnoszących się do świadczenia przedmiotowych usług, można stwierdzić iż w zakresie usług objętych grupowaniem PKWiU 92.2 "Usługi radia i telewizji":
1) stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22 % stosuje się do usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, a także do usług wykonywanych w ramach działalności agencji informacyjnych,
2) zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi inne, niż wymienione w pkt 1 powyżej, świadczone przez podmiot będący telewizją publiczną albo radiem publicznym.
3) stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7 % stosuje się do usług innych, niż wymienione w pkt 1 i 2 powyżej.

Zaznaczyć należy, że dla celów podatkowych w dalszym ciągu obowiązuje Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) - co jednak nie ma znaczenia w omawianej sprawie, obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89, poz. 844) nie wprowadziło bowiem jakichkolwiek zmian w zakresie grupowania PKWiU 92.2.

Z treści wniosku wynika, że zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi świadczone przez Pana usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.20.12-00.00 "Usługi telewizji", co oznacza zarazem, że mieszczą się one także w grupowaniu PKWiU 92.2 "Usługi radia i telewizji". Przy tym tutejszy organ nie widzi powodu, aby kwestionować opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi, właściwego w sprawach interpretacji standardów klasyfikacyjnych. W związku z powyższym, dla określenia stawki podatku od towarów właściwej dla tych usług niezbędne jest rozstrzygnięcie kwestii czy usługi te można zaliczyć do usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, albo do usług wykonywanych w ramach działalności agencji informacyjnych.

Zdaniem tutejszego organu przedstawiony we wniosku stan faktyczny pozwala na udzielenie przeczącej odpowiedzi na powyższe pytanie - tym samym przedmiotowe usługi nie są opodatkowane według stawki 22 %. Ponadto nie ma wątpliwości że prowadzona przez Pana firma nie posiada statusu telewizji publicznej, a świadczone przez nią usługi nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z poz. 12 załącznika nr 4 do ustawy. Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie właściwa jest ostatnia z przedstawionych możliwości, a zatem świadczone przez Pana usługi opodatkowane są podatkiem od towarów i usług według stawki 7 %.

Wyrażone powyżej stanowisko tutejszego organu zgodne jest z Pana stanowiskiem przedstawionym w przedmiotowym wniosku. To ostatnie należy zatem uznać za prawidłowe, w związku z czym Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja udzielona została w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dniu wpływu przedmiotowego wniosku do tutejszego urzędu, tj. w dniu 14.11.2005r.

Podobne interpretacje: