Drukuj

- dotyczy stawki podatku od towarów i usług od usługi równania dróg leśnych w obrębie lasów włącznie z drogami publicznymi przebiegającymi przez las

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim Nr PPE/443-11/05/AR z dnia 18.11.2005r. dotyczące udzielenia Stronie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie stawki podatku od towarów i usług od usługi równania dróg leśnych w obrębie lasów włącznie z drogami publicznymi przebiegającymi przez las i stwierdzam, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla z urzędu postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

W przedmiotowej sprawie przyczyną zmiany postanowienia jest stwierdzone przez organ wyższego stopnia, w trakcie jego weryfikacji, rażące naruszenie prawa.

Pytanie Podatnika dotyczyło opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług równania dróg leśnych w obrębie lasów włącznie z drogami publicznymi przebiegającymi przez las.

Zdaniem Wnioskodawcy w/w usługi dotyczące dróg należących do obszarów leśnych będących w administracji nadleśnictw opodatkowane są stawką 3% VAT zgodnie z poz. 65 załącznika nr 6 (PKWiU ex 02.02.10) do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Natomiast wykonywane przez Podatnika usługi dotyczące dróg publicznych będących pod zarządem samorządów lokalnych lub rejonów dróg publicznych - stawką 22% VAT.

Organ pierwszej instancji w postanowieniu Nr PPE/443-11/05/AR z dnia 18.11.2005r. podzielił stanowisko Wnioskodawcy.

Dyrektor Izby Skarbowej nie podziela opinii organu pierwszej instancji.

Organ wyższego stopnia weryfikując prawidłowość interpretacji udzielonej Podatnikowi zwrócił się do organu statystycznego o dokonanie opinii klasyfikacyjnej. Pismem z dnia 24.02.2006r. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udzielił odpowiedzi, iż wykonywane na zlecenie usługi polegające na równaniu dróg leśnych włącznie z drogami publicznymi mieszczą się w zakresie grupowania PKWiU 45.23.12-00.00 Roboty ogólnobudowlane związane z nawierzchnią przy budowie autostrad, dróg, ulic i pozostałych tras dla pieszych i zmotoryzowanych, z wyłączeniem autostrad nadziemnych.

Nie ulega wątpliwości, iż w przedmiotowej sprawie Podatnik świadczy usługi na zlecenienadleśnictwa.

Jak wynika z interpretacji organu statystycznego wysokość stawki podatku VAT w związkuz wykonywanymi usługami równania dróg jest niezależna od tego, czy usługi dotyczą drógleśnych, czy też dróg publicznych. Wykonywane usługi opodatkowane są w całości stawkąpodstawową, gdyż w związku z dokonaną klasyfikacją nie są objęte żadną stawkąpreferencyjną.

Organ odwoławczy, na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, m. in. jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem z "rażącym naruszeniem prawa" mamy do czynienia, gdy decyzja została wydana wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich odmówiono albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem albouchylono obowiązek.

Nie chodzi jednak w tego typu przypadkach o błędy wykładni prawa ale o przekroczenie prawa w sposób jawny i niedwuznaczny.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, iż postanowienie organu pierwszej instancji rażąco narusza prawo, tj. art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w myśl którego do dnia 30 kwietnia 2008r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

Mając na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz fakt rażącego naruszenia prawa, którego dokonano w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim Nr PPE/443-11/05/AR z dnia 18.11.2005r. istnieje konieczność zmiany przedmiotowego postanowienia z urzędu.

Na niniejszą decyzję służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu, Plac Jagiellończyka 5, 82-300 Elbląg) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podobne interpretacje: