Drukuj

Pytanie dotyczy stawki podatku VAT na wykonanie stanu surowego ogrodzenia przy budynku mieszkalnym oraz tynków na tym ogrodzeniu

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31.12.2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa powyżej rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z art. 146 ust. 3 pkt 2 w/cyt. ustawy o VAT przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o których mowa powyżej rozumie się urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę. Pytanie dotyczy stawki podatku VAT na wykonanie stanu surowego ogrodzenia przy budynku mieszkalnym oraz tynków na tym ogrodzeniu. Urząd skarbowy nie jest kompetentny do sklasyfikowania obiektu budowlanego, na którym wykonywane są roboty budowlane. Właściwym do zaklasyfikowania usług jest ich wykonawca. Roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą opodatkowane są wg stawki podatku VAT w wysokości 7%. Stawka ta dotyczy wyłącznie wykonanych usług. To wykonawca usługi lub dostawca towarów, a zatem w powyższym przypadku składający zapytanie, obowiązany jest do odpowiedniego zaklasyfikowania wykonywanych przez siebie usług.

Podobne interpretacje: