Drukuj

Jaką należy zastosować stawkę podatku VAT w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego w związku ze zmianami ustawy o podatku od towarów i usług od 01.05.2004r. ?

Po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) od dnia 01.05.2004r., na mocy jej art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) w okresie do 31 grudnia 2007r. winna być zastosowana stawka 7 % podatku VAT w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Natomiast w ust. 3 art. 146 ustawy o VAT z dnia 11.03.2004r. zapisano co należy rozumieć przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, czyli:

  • sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
  • urządzenia i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
  • urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne – jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.


W związku z powyższym, usługi w zakresie konserwacji oświetlenia obecnie również opodatkowane są stawką podatku VAT 7%, jeżeli związane są z obiektami budownictwa mieszkaniowego i infrastrukturą towarzyszącą.

Podobne interpretacje: