Drukuj

Jaka stawka podatku VAT – 7%, 22% czy jedna i druga – powinna być zastosowana w przypadku budowy sieci wodociągowej z przyłączami do różnych rodzajów budynków. Gmina planuje budowę sieci wodociągowej z przyłączami w 2005 r. W wyniku realizacji inwestycji do sieci wodociągowej zostaną podłączone budynki mieszkalne, budynki letniskowe i inne budynki (sklepy, szkoły, budynki inwentarskie). Ww. budynki będą podłączone do sieci w ramach jednej inwestycji, na podstawie jednego projektu budowlanego. Czy w związku z tym należy proporcjonalnie rozdzielić koszty wykonania instalacji wodociągowej do budynków mieszkalnych i zastosować stawkę podatkową w wysokości 7% a do pozostałych budynków 22%? Czy nie należy dzielić kosztów inwestycji ze względu na rodzaj podłączanych budynków i w stosunku do całości robót budowlanych zastosować stawkę w wysokości 22%?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej, informuje:

1. Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), w okresie od 01.05.2004 r. do dnia 31.12.2007 r. stosuje się stawkę VAT 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. W art. 146 ust. 2 tej ustawy zdefiniowano, że przez ww. roboty budowlane, związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, rozumie się, między innymi, roboty budowlane, dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej. Natomiast jak wynika z art. 146 ust. 3 pkt 1 powyższej ustawy, przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się, między innymi, sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych. Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, należy rozumieć budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych:

  • 111 – Budynki mieszkalne jednorodzinne,
  • 112 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,
  • ex 113 – Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie i rezydencje biskupie.

2. Z wniosku Urzędu Gminy wynika, że inwestycja budowy sieci wodociągowej obejmie obok budynków mieszkalnych, także budynki letniskowe oraz inne budynki (sklepy, szkoły, budynki inwentarskie).

3. Ponieważ przepisy ww. ustawy nie przewidują zastosowania stawki preferencyjnej dla robót budowlano-montażowych, dotyczących innej infrastruktury niż infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, dlatego należy uznać, że stawka preferencyjna 7%, wynikająca z art. 146 ustawy, odnosi się jedynie do tej części wartości inwestycji, która odpowiada procentowemu udziałowi w jakim ta inwestycja będzie służyła obiektom budownictwa mieszkaniowego. Natomiast w pozostałym zakresie będzie opodatkowana stawką 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: