Drukuj

Jaka będzie obowiązywała stawka podatku VAT na sprzedaż maszyn rolniczych - PKWiU 29.32.11 w przypadku, kiedy przyjęcie zaliczki w wysokości 100% ceny towaru nastąpi w miesiącu marcu lub kwietniu 2004 r., a wydanie towaru nastąpi w maju lub czerwcu 2004 r. i czy w takiej sytuacji w momencie wydania towaru należy podwyższyć podatek VAT do 22%?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14 a§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.).

Pismem z dnia 25 marca 2004 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z zapytaniem, jaka będzie obowiązywała stawka podatku VAT na sprzedaż maszyn rolniczych - PKWiU 29.32.11 w przypadku, kiedy przyjęcie zaliczki w wysokości 100% ceny towaru nastąpi w miesiącu marcu lub kwietniu 2004 r. (stawka podatku VAT 0% na sprzedaż maszyn rolniczych wg ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym – Dz. U. Nr 11, poz. 50), a wydanie towaru nastąpi w maju lub czerwcu 2004 r.(stawka podatku VAT 22% na sprzedaż maszyn rolniczych wg ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 54, poz. 535) i czy w takiej sytuacji w momencie wydania towaru należy podwyższyć podatek VAT do 22%, przedstawiając następujący stan faktyczny:

Spółka jest producentem maszyn rolniczych - PKWiU 29.32.11. Stawka VAT na wyżej wymienione wyroby zgodnie z załącznikiem nr 2 poz. 32 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym wnosi 0%.Spółka realizując zamówienia w niektórych przypadkach pobiera od kontrahentów zaliczki na dostawy. Wysokość zaliczki wynosi niejednokrotnie 100% wartości sprzedaży (brutto). Zgodnie z ustawą o VAT w momencie pobrania zaliczki w wysokości wynoszącej co najmniej połowę ceny sprzedawca jest obowiązany wystawić fakturę.Z informacji, jakie pozyskała spółka na łamach prasy wynika, że stawka VAT po1 maja 2004 r. ma wynosić na te wyroby (maszyny rolnicze) 22 %.Spółka zapytuje, jak będzie wyglądała sytuacja w następującym przypadku? Przyjęcie zaliczki w wysokości 100% ceny towaru nastąpi w miesiącu marcu lub kwietniu 2004 r. (stawka podatku VAT 0%), a wydanie towaru nastąpi w maju lub czerwcu 2004 r.(stawka podatku VAT 22%).

Czy w takiej sytuacji w momencie wydania towaru należy podwyższyć podatek VAT do 22% ?

Spółka stoi na stanowisku, że obowiązywanie konkretnych stawek VAT na określone towary i usługi rozpatruje się na dziań powstania obowiązki podatkowego. W tym bowiem momencie powstaje zarówno VAT należny, jak i jego wysokość liczona według obowiązujących stawek procentowych, jak również obowiązek jego ewidencjonowania i deklarowania.Jeżeli wysokość przyjętej zaliczki wynosi pełną, 100% cenę towaru, to zdaniem spółki obowiązek podatkowy nie wystąpi ponownie w momencie wydania towaru, a co za tym idzie brak jest podstaw do podwyższania VAT do 22% w chwili dostarczenia wyrobu kontrahentowi.

Tutejszy organ po przeanalizowaniu opisanego wyżej stanu faktycznego w sprawie wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50) jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi pobrano co najmniej połowę ceny (przedpłata, zaliczka, zadatek, rata) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 7b, ust. 8b pkt 2-4, 7 i 9-13 oraz 8c i 8d.

Przepis art. 6 ust. 8 znajduje zastosowanie, gdy podatnik otrzyma co najmniej 50% ceny brutto (ceną, zgodnie z ustawą o cenach, jest należność wraz z kwotą podatku, czyli tzw. kwota brutto). Oznacza to, że w otrzymanej kwocie musi być zawarta co najmniej połowa należnego podatku.
Zasada ta znajduje także zastosowanie, gdy podatnik przed wykonaniem usługi pobrał co najmniej połowę ceny w ramach kilku zaliczek Obowiązek podatkowy w takim przypadku powstanie z chwilą otrzymania tej zaliczki, której kwota wraz z poprzednimi zaliczkami spowodowała, że w sumie nastąpiło pobranie co najmniej połowy ceny.

Otrzymanie zaliczki w wysokości co najmniej połowy ceny wiąże się z obowiązkiem wystawienia faktury przez sprzedawcę (usługodawcę), stosownie do § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.), zgodnie z którym jeżeli sprzedawca otrzymał przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi jednorazowo lub w ratach co najmniej połowę ceny, jest obowiązany wystawić fakturę nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano od nabywcy kwotę wynoszącą co najmniej 50 proc. ceny brutto towaru lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 1a.

Jeżeli zatem spółka spełniła obowiązek nałożony w/wymienionym rozporządzeniem, tj. wystawiła fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży nie później, niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano od nabywcy co najmniej 50 proc. ceny brutto towaru, to uznać należy, że zastosowała stawkę podatku VAT właściwą dla tego towaru na dzień powstania obowiązku podatkowego, tj. z chwilą przyjęcia zapłaty.

W przypadku spółki przyjęcie zaliczki w wysokości 100% ceny towaru miało nastąpić w miesiącu marcu lub kwietniu 2004 r. Według stanu prawnego obowiązującego we wskazanych miesiącach sprzedaż maszyn rolniczych oznaczonych symbolem PKWiU 29.32.11 wymieniona w pozycji 32 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym opodatkowana była stawką w wysokości 0%i taką stawką należało opodatkować sprzedaż wymienionych wyżej towarów.Brak jest zatem podstaw do zastosowania stawki w wysokości 22% w stosunku do tych towarów (maszyn rolniczych) w świetle unormowań prawnych obowiązujących na dzień powstania obowiązku podatkowego, lub do podwyższania podatku VAT w chwili dostarczenia wyrobu kontrahentowi.

Podobne interpretacje: