Drukuj

W sprawie stawek VAT dla - preparatów odkażających o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym zaklasyfikowanych do PKWiU do grupowania 24.20.14-90.00 mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych, - środków dezynfekujących wg PKWiU zaklasyfikowanych do grupowania 24.20.14

Odpowiadając na pismo z dnia 21.04.2004 r. w sprawie stawek podatku od towarów i usług właściwych dla:
- preparatów odkażających o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 24.20.14-90.00, mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych,
- środków dezynfekcyjnych wg PKWiU zaklasyfikowanych do grupowania 24.20.14,
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedmiotem sprzedaży Spółki są preparaty odkażające o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym zaklasyfikowane wg PKWiU do grupowania 24.20.14-90.00 oraz środki dezynfekcyjne wg PKWiU zaklasyfikowane do grupowania 24.20.14. Do przedmiotowego pisma Spółka dołączyła dwie kopie decyzji Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2003 r., z których wynika, że Spółka uzyskała pozwolenie na obrót produktami biobójczymi „biguacid s”, „dermoguard” – zaliczonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych (Dz. U. nr 16 poz. 150) do kategorii I odpowiednio gr. 1 i gr. 2.
W kategorii I gr. 1 mieszczą się produkty biobójcze do higieny człowieka, w gr. 2 mieszczą się produkty dezynfekujące do użytku prywatnego i publicznego oraz inne produkty biobójcze. Oznacza to, że są to preparaty mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

Zdaniem Strony preparaty biobójcze zaklasyfikowane wg PKWiU do grupowania 24.20.14-90.00 podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług, a środki dezynfekcyjne zaklasyfikowane wg PKWiU do grupowania 24.20.14 podlegają opodatkowaniu 3% stawką podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z dnia 05.04.2004 r.) od dnia 01.05.2004 r. podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług, wymienione w poz. 107 załącznika Nr 3 do ustawy- preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych, wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych zaliczane wg PKWiU do grupowania 24.20.14-90.00.

Z uwagi na to, że na obrót ww. preparatami Spółka uzyskała pozwolenie, a nie pozwolenie tymczasowe lub wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych, o których mowa w cytowanym wyżej przepisie - do dostawy tych preparatów nie będzie miała zastosowania 7% stawka podatku od towarów i usług. Zatem na podstawie art. 41 ust. 1 cyt. ustawy dostawa tych towarów podlega opodatkowaniu 22% stawką podatku od towarów i usług.

Dostawa środków dezynfekcyjnych zaliczonych wg PKWiU do grupowania 24.20.14, na podstawie art. 41 ust. 1 cyt. wyżej ustawy podlega opodatkowaniu 22% stawką podatku od towarów i usług. 3% stawka podatku od towarów i usług stosowania na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy do towarów wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy nie ma zastosowania do wyrobów chemii gospodarczej klasyfikowanej wg PKWiU do grupowania ex 24.20.14, do których zalicza się środki dezynfekcyjne.

Podobne interpretacje: