Drukuj

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik zamierza importować:- Beta-karoten, inaczej prowitamina A, barwnik otrzymywany drogą chemiczną, używany do barwienia produktów spożywczych, jak i wykorzystywany w przemyśle farmaceutycznym, który znajduje się na liście substancji farmaceutycznych, PKWiU 24.12.21-10.20,- Witaminę E, produkt otrzymywany chemicznie, wykorzystywany w przemyśle spożywczym jako dodatek wzbogacający wartości odżywcze, jako witamina E, PKWiU 24.41.51-55.00,- Witaminę A, produkt otrzymywany chemicznie, wykorzystywany w przemyśle spożywczym jako dodatek wzbogacający wartości odżywcze, PKWiU 24.41.51-23.00,- Palmitynian askorbylu – przeciwutleniacz, pochodna witaminy C, wykorzystywany w przemyśle spożywczym jako przeciwutleniacz lub przemyśle farmaceutycznym, PKWiU 24.41.51-53.00. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Podatnik zwrócił się o wskazanie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla wskazanych produktów.

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać za prawidłowy pogląd Podatnika, wyrażony w złożonym wniosku.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2006 r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek uzupełniono pismami z dnia 23 października 2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego – 24.10.2006 r.) oraz z dnia 1 sierpnia 2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego – 24.10.2006 r.)

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik zamierza importować:

- Beta-karoten, inaczej prowitamina A, barwnik otrzymywany drogą chemiczną, używany do barwienia produktów spożywczych, jak i wykorzystywany w przemyśle farmaceutycznym, który znajduje się na liście substancji farmaceutycznych, PKWiU 24.12.21-10.20,

- Witaminę E, produkt otrzymywany chemicznie, wykorzystywany w przemyśle spożywczym jako dodatek wzbogacający wartości odżywcze, jako witamina E, PKWiU 24.41.51-55.00,

- Witaminę A, produkt otrzymywany chemicznie, wykorzystywany w przemyśle spożywczym jako dodatek wzbogacający wartości odżywcze, PKWiU 24.41.51-23.00,

- Palmitynian askorbylu – przeciwutleniacz, pochodna witaminy C, wykorzystywany w przemyśle spożywczym jako przeciwutleniacz lub przemyśle farmaceutycznym, PKWiU 24.41.51-53.00.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Podatnik zwrócił się o wskazanie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla wskazanych produktów.

W ocenie Spółki, stawką właściwą dla wszystkich wskazanych produktów jest stawka podstawowa podatku VAT, tj. w wysokości 22 %.

Ustosunkowując się do przedstawionej we wniosku kwestii, stwierdza się co następuje;

Zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.), do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), o której mowa w § 3, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2006 r.

Stosownie natomiast do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS, Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z pkt 2 ww. komunikatu, w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania: rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Biorąc pod uwagę przytoczone regulacje, zaznaczyć należy, iż niniejsza interpretacja prawa podatkowego wydana została w oparciu o wskazaną przez Podatnika klasyfikację opisanych we wniosku towarów.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega import towarów.

Zgodnie zaś z art. 17 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

Stosownie natomiast do art. 33 ust. 1 przywoływanej ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek.

Jeżeli zatem Spółka dokonuje importu towarów, jest z tego tytuł podatnikiem, zobowiązanym do obliczenia i zapłaty podatku od towarów i usług, z zastosowaniem stawek właściwych dla opisanych we wniosku importowanych towarów.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Co do zasady towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową. Stosowanie stawki podstawowej ma charakter reguły ogólnej. Stawka podstawowa ma zastosowanie wówczas, gdy ustawa w sposób wyraźny nie przewiduje zastosowania dla danej czynności innej (niższej) stawki podatku, przy czym wszelkie odstępstwa od opodatkowania towarów i usług stawką podstawową, jako stanowiące wyjątki, winny być traktowane zawężająco.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ww. ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W załączniku nr 3 pod pozycją 79 wymienione zostały produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w przepisach Prawa farmaceutycznego (PKWiU ex 24.4). Przywołana poz. 79 załącznika nr 3 do ustawy o VAT nie zawiera wyłączeń towarów należących do tego grupowania, w odniesieniu do których stawka 7 % nie miałaby zastosowania. Jednakże podkreślić należy, iż wskazane pod pozycją 79 załącznika nr 3 do ustawy o VAT produkty spełniać muszą oba warunki łącznie, tj.:

- należeć do grupowania PKWiU ex 24.4 oraz

- należeć do produktów leczniczych wpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w przepisach Prawa farmaceutycznego.

Witamina E (PKWiU 24.41.51-55.00), Witamina A (24.41.51-23.00) oraz Palmitynian askorbylu (PKWiU 24.41.51-53.00), które zamierza importować Podatnik, należą co prawda do grupowania PKWiU 24.4 „Wyroby farmaceutyczne”, jednakże jak wynika z treści złożonego wniosku nie należą do produktów leczniczych wpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w przepisach Prawa farmaceutycznego. Spełniają zatem tylko jeden z warunków o którym mowa w poz. 79 załącznika nr 3 ustawy o VAT.

W świetle powyższego, import towarów wskazanych we wniosku podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22 %. Wskazać należy, iż zastosowanie w odniesieniu do produktów wskazanych w pkt 2-4 wniosku stawki podatku w wysokości 7 % będzie możliwe w przypadku gdy wpisane one zostaną do ww. Rejestru Produktów Leczniczych. Natomiast import opisanego w pkt 1 wniosku Beta-karotenu, jako nienależącego do wskazanego w poz. 79 załącznika nr 3 do ustawy o VAT grupowania ex 24.4 zawsze będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22 %.

W związku z powyższym, stanowisko Podatnika wyrażone w złożonym wniosku należało uznać za prawidłowe i postanowić jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Podobne interpretacje: