Drukuj

Jaką stawkę podatku VAT zastosować przy wykonaniu sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków na terenie określanym mieszkaniowo –usługowym, w myśl ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535). Spółka wyjaśnia, że nowobudowana sieć służyć będzie zarówno obiektom budownictwa mieszkaniowego jak i obiektom nie mającym takiego charakteru. W chwili obecnej nie można jednoznacznie stwierdzić ile budynków i o jakim charakterze zostanie w przyszłości podłączonych do wybudowanej przez Spółkę sieci?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach, działając na postawie art. 14 a § 1 ustawy z 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy VAT do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu m.in. do robót budowlano - montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu w rozumieniu powyższego zapisu rozumie się sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych (art. 146 ust. 3).

Uwzględniając powyższe, w przedmiotowym przypadku, skoro nie da się określić w jakim stopniu budowana sieć kanalizacyjna-sanitarna będzie wykorzystana do budynków mieszkalnych nie ma podstaw do zastosowania obniżonej 7% stawki podatku. Właściwą stawką do budowy tej sieci jest stawka podatku VAT w wysokości 22%.

Podobne interpretacje: